Obnovljivi izvori energije

Saglasno strateškim dokumentima razvoja energetike Republike Srbije, kao i svojim razvojnim interesima, JP EPS ima za cilj povećanje udela obnovljivih izvora energije u proizvodnji. Kao jedna od uticajnijih kompanija u proizvodnji električne energije u regionu JP EPS je opredeljen za primenu najsavremenijih tehnologija na polju korišćenja obnovljivih izvora energije, povećanja stepena iskorišćenja i ekonomski opravdanog i održivog energetskog razvoja, prvenstveno na bazi vodnih resursa. 
 
U tom smislu među prioritetima JP EPS je revitalizacija i modernizacija postojećih velikih i malih HE, izgradnja novih malih HE, ali i razvoj vetroelektrana i solarnih elektrana i postrojenja za sagorevanje komunalnog otpada i korišćenje biomase za koje se analiziraju moguće lokacije.
 
Pored navedenog, JP EPS je opredeljen da, u odgovarajućoj meri, angažuje svoje resurse na iskorišćenju hidropotencijala svih vodotokova gde se pokaže da ima interes da gradi hidroelektrane, bilo da su na lokacijama koje su već u posedu EPS-a, ili u njihovoj neposrednoj blizini.
 
Naročito je važno naglasiti da se JP EPS ne bavi projektovanjem, konsaltingom ili pružanjem bilo kakvih usluga u ovoj oblasti. Sva ispitivanja i analize potencijala obnovljivih izvora energije sprovode se isključivo za sopstvene potrebe i ne mogu se komercijalizovati.
 
Drugi važan segment, koji dobija sve više na značaju i koji je je priznat kao jedan od prioritet u Strategiji održivog razvoja Republike Srbije je energetska efikasnost. Obzirom da je JP EPS već prepoznao energetsku efikasnost kao važan element svoje energetske politike, značajne aktivnosti u tom smislu su već preuzete i shodno svojoj nadležnosti, JP EPS je u značajnoj meri podigao energetsku efikasnost svojih kapaciteta i stvorio uslove da to bude trajan proces.
 
Da bi, kao odgovorna kompanija nastavio sa unapređenjem energatske efikasnosti, JP EPS započeo i realizaciji studije “Analiza potencijala i programa organizovanog praćenja i unapređivanja energetske efikasnosti u proizvodnji uglja i proizvodnji i distribuciji električne i toplotne energije”. Studija je multidisciplinarna i obuhvata sagledavanje energetske efikasnosti u svim delatnostima JP EPS, a završetkom studije se postavljaju osnove za uvođenje sistema menadžmenta energijom (ISO 50001) na nivou cele kompanije, čime bi se stekli uslovi da doprinesemo efikasnijem radu kao i da blagovremeno odgovorimo na obaveze koje proizilaze iz Zakona o efikasnom korišćenju energije.
 
Sve ove aktivnosti imaju za cilj:
• povećanja sigurnosti snabdevanja energijom i njeno efikasnije korišćenje,
• povećanja konkurentnosti,
• smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i
• podsticanja odgovornog ponašanja prema energiji
 
Hidroenergija:
Kada su u pitanju velike hidroelektrane, važno je napomenuti da su završene revitalizacije:
• HE Ovčar banja i Međuvršje,
• HE Bajina bašta,
kao i da su u toku revitalizacije:
• HE Đerdap 1,
• HE Zvornik
Pored navedenih u sklopu prooduženja životnog veka i podizanja efikasnosti postojećih hidroelktrana, u narednom periodu se planiraju i sledeće revitalizacije zzza koje je u toku izrada tehničke dokumentacije
• Vlasinske HE
• HE Bistrica
• HE Potpeć
• RHE Bajina bašta,
Kako bi dodatno povećali proizvodnju električne energije iz obnovnjivih izvora, započete su određene pripremne aktivnosti na izgradnji novi proizvodnih kapaciteta sa potencijalnim parnerima i trenutno se zajednički sagledavaju mogućnosti izgradnje novih hidroelektrana u okviru sledećih projekata:
• Projekat HE Ibarske
• Projekat HE Moravske
• Projekat RHE Bistrica
• Projekat izgradnje 4. agregata u HE Potpeć
U cilju što jasnijeg sagledavanja opravdanosti izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora u značajnoj meri je započeta i izrada neophodne investiciono-tehničke dokumentacije, studija o proceni uticaja na životnu sredine, prostornih planova i urbanističke dokumentacije kao i prethodnih radnji koje se tiču mišljenja, uslova, saglasnosti i dozvola.
 
• Verifikacija i poboljšanje rezultata simulaciono-prognoznog hidrauličkog modela za zasipanje akumulacije HE Đerdap 1 korišćenjem podataka osmatranja i merenja iz perioda 2006 - 2010. god.
• 8 MHE na vodoprivrednim akumulacijama
• 15 MHE – rekonstrukcija malih hidroelektrana koje su u vlasništvu JP EPS-a
 
Energija vetra:
• Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca instalisane snage 60 MW (izrada u toku)
 
Energija sunca:
Projekat za građevinsku dozvolu izgradnje solarne elektrane Kostolac instalisane snage do 10 MW (izrada u toku).
Prethodna studiaj opravdanosti izgradnje solarne elektrane na lokaciji Srednje kostolačko ostrvo snage oko 100MW.