Мере

Производња и прерада угља: 

 • Развој и увођење нових технологија селективног откопавања повлатних слојева;
 • Могућност коришћења материјала повлатних и подинских слојева као неметаличних минералних сировина;
 • Рекултивација одлагалишта јаловине;
 • Мере заштите режима и квалитета подземних и површинских вода и земљишта у околини рудника, околине од прашине и буке и заштите у преради угља.

Термоелектране и термоелектране-топлане: 

 • Реконструкција електрофилтера у складу са законским прописима (GVE=50 mg/m3 чврстих честица) на блоковима који се ревитализују;
 • Примена примарних мера за смањење концентрације азотних оксида у димним гасовима у складу са законским прописима (GVE=200mg/m3 азотних оксида) на блоковима који се ревитализују;
 • Увођење постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ у складу са законским прописима (GVE = 400 mg/m3 сумпорних оксида);
 • Унапређење постојећих и увођење нових технологија транспорта и одлагања пепела и шљаке (мешањем пепео и вода 1:1);
 • Рекултивација депонија пепела у складу са посебним програмом;
 • Смањење количине отпадних вода;
 • Контрола квалитета испуштених вода и праћење њиховог утицаја на реципијенте;
 • Израда водених завеса бунара око депонија ради заштите подземних вода и земљишта у околини;
 • Коришћење пепела и шљаке у цементној индустрији, индустрији бетона, путоградњи и сл.

Хидроелектране: 

 • Праћење, осматрање, мерење и анализе режима и квалитета вода (акумулације, водни токови, подземне воде), као и режима и квалитета наноса;
 • Заштита од ерозије, бујица, наноса, леда и поплава;
 • Озелењавање сливних површина;
 • Заштита приобаља;
 • Заштита вода, посебно акумулација за које се планира употреба вода у друге сврхе;
 • Пројекат организације и система управљања заштитом животне средине;
 • Израда катастра загађивача вода и система мониторинга акумулација и приобаља;
 • Увођење информационог система са аспекта заштите вода и приобаља