logo

О нама

„Електропривреда Србије“ је вертикално организовано предузеће, које има оснивачка права у два зависна привредна друштва и три јавна предузећа на Косову и Метохији. Од јуна 1999. године ЕПС није у могућности да управља својим капацитетима на Косову и Метохији.

Јавно предузеће „Електропривреда  Србије” је оснивач Операратора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд или скраћено пословно име „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд.

Привредно друштво „ЕПС Трговање" д.о.о. Љубљана, основано је 1. јула 2014. као прво ПД које је ЈП ЕПС основао у иностранству ради обављања трговине електричном енергијом.

Структура власништа:
Оснивач ЈП ЕПС је Република Србија. Права Оснивача остварује Влада Републике Србије.

CompanyProfileEPS_20170210_fin s.pdfCompany Profile

Органи:
Органи Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ су Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор и директора именује Влада Републике Србије.

Извршни директори:
Јавно предузећe „Електропривреда Србије“, Београд има седам извршних директора које бира директор.

Мисија „Електропривреде Србије“ је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице.

Визија „Електропривреде Србије“ је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана и профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама

Делатност:
Претежна делатност Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом – шифра делатности 35.14 – трговина електричном енергијом.
Поред претежне делатности, Јавно предузеће обавља и делатности дистрибуцијe електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и управљања економским субјектом, као и друге делатности наведене у Статуту ЈП ЕПС.