Page 16 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

16
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
Н
а „Тамнава-Западном пољу“
и Пољу „Г“, коповима у
тамнавском делу Рударског
басена „Колубара“, поред
редовних активности, у току је и
финална фаза увођења система
за управљање квалитетом угља
и хомогенизацију. Завршницом
последњег сегмента „зеленог“ пројекта
биће омогућено да се обреновачким
термоелектранама испоручује угаљ
уједначеног квалитета. Оваква
модернизација рада обједињује
штедљив однос према ресурсима,
оптимално управљање електранама,
смањен утицај на животну средину и
поузданије снабдевање електричном
енергијом. Систему ће се придружити
и коп „Радљево“, када на њему буде
почела производња угља.
– Монтиран је део опреме који
се тиче линије одлагања. У фази
завршних проба су два багера која
раде на копању угља и једна линија
утовара која иде на постојећу траку
Т8 ка ТЕНТ-у. Епидемија коронавируса
успорила је тестирања опреме, јер
су се из Италије чекали ланци за
копаче, али је тај застој превазиђен.
Пробе система биле су у првој смени.
Предстоје нам завршне фазе пробе
комплетног система. Када систем
буде радио у пуном капацитету, биће
покривене све три смене. Поред
монтаже рударске опреме, урађен
је и систем комплетног управљања
копањем, мешањем и утоваром
угља. На свим багерима и трачним
транспортерима постављене су ваге и
апарати који дају приближну вредност
квалитета угља. Тиме је и тај сегмент
ланца покривен, а радимо још на
подешавању – објаснио је Бранимир
Симић, директор површинског копа
Поље „Г“.
Почетак рада система захтева
додатне количине угља јер паралелно
са утовареним бројем возова треба
да постоји и вишак угља за одлагање
и хомогенизовање. Иначе, велики
део објеката је покривен камерама
и сигнализацијом. Уз представнике
извођача радова, и „Колубарини”
радници уочавају евентуалне слабости,
које се отклањају у што краћем року.
Пошто се рударски радови
крећу ка неповољнијим партијама
лежишта, отпремање лигнита
гарантованог квалитета је посебно
важно када се има у виду стратешки
значај тамнавских копова за
електроенергетски систем Републике
Србије. Уз основне циљеве, међу
бројним секундарним бенефитима
је и могућност да се сервиси и
вулканизације раде без застоја на
утовару, јер ће се угаљ за Обреновац
преузимати са депоније.
– Треба времена да се све ухода,
али је значај система за управљање
квалитетом угља и хомогенизацију
изузетан. До сада су координатори
пратили мешање угља, а убудуће
ћемо у сваком тренутку знати
колико је и каквог угља откопао
сваки багер, па ћемо боље моћи да
контролишемо квалитет отпреманог
лигнита. Предвиђено је и да систем
сам реагује ако се појави застој на
једном багеру. Тада се аутоматски
мења начин рада других багера кад је
реч о количинама и квалитету угља –
казао је директор Симић.
Поред постојеће депоније крај
Дробилане, изграђена је и нова
депонија ситног угља капацитета
400.000 тона угља, што ће
омогућити да квалитет угља буде
задовољавајућег квалитета. Систему
припадају и диспечерски центар за
обраду података, као и лабораторија,
чији ће запослени анализирати угаљ
за сваки воз.
Запослени су прошли обуке,
а само унапређење процеса
рада у извесном смислу значи и
растерећење за један део активности
у производном ланцу.
М. Караџић
Хомогенизација угља у западном делу „Колубаре“
„Зелени“
пројекат
Унапређење заштите
животне средине у
колубарском басену
реализује се у три
међусобно повезана
пакета А, Б и Ц. Пројекат
вредан 181 милион евра
финансира се кредитима
банака ЕBRD и КfW уз
помоћ владе Немачке и
учешће ЕПС-а. У оквиру
„зеленог“ пројекта
набављен је нови БТО
систем и систем за
снабдевање енергијом за
Поље „Ц“, као и одлагач
за међуслојну јаловину за
„Западно поље“. Ови
системи успешно раде
већ неколико година. Као
трећи део пројекта,
увођење система за
управљање квалитетом
угља и хомогенизацију у
западном делу „Колубаре“
је у завршној фази.
Завршне пробе система
Усвакомтренуткузнаће
секолико јеикаквог
угљаоткопано,што
ћеомогућитињегово
мешањеииспоруку
термоелектранамаугља
уједначеног квалитета
Бранимир
Симић
рударство