Page 19 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
19
Н
а „Тамнава-Западном
пољу“ у току је
реализација пројекта
израде новог система
бунара за предодводњавање копа и
водоснабдевање. Реч је о линији од
девет бунара, од којих ће се седам
налазити од 500 до 600 метара у
фронту радова угљенокопа као
линија предодводњавања, а два уз
западну косину, и то су бунари за
предодводњавање и водоснабдевање.
Радове изводи, по систему кључ у
руке, фирма „Георад“ из Костолца, а
по техничком пројекту одводњавања
површинског копа „Тамнава-Западно
поље“. Рок за завршетак радова је 150
дана од увођења извођача у посао,
односно од 22. септембра ове године.
Задужен за надзор на радовима
израде бунара у име РБ „Колубара“
Милан Планинчић рекао је да је у току
прва фаза посла.
– Наша обавеза је била да израдимо
приступне путеве, радне платое,
да ископамо базене и припремимо
радилишта. То смо урадили на свим
локацијама и обезбедили услове
извођачу да почне радове. Извођач
у уговореном року, поред израде и
тестирања уз прорачун хидрауличних
карактеристика бунара, има обавезу
и да их опреми хидромашинском
опремом, монтира електронапојне
мреже за напајање бунара, изради
трасу цевовода и монтира их за
евакуацију испумпане воде – навео је
Планинчић.
Почетком октобра, када смо
посетили радилиште, у фази бушења
били су радови на другом бунару. Реч
је о бунарима уз западну границу, који
ће, како се стручно каже, каптирати
подински песак. Ово су два бунара
која ће бити на јужном делу њиховог
изворишта. Први бунар је тестиран
и даје око 12 литара воде у секунди,
што је добра количина воде. Према
Планинчићевим речима, одлука да
се захвата вода из подине угљеног
слоја донета је због њеног квалитета,
јер је смањене тврдоће и доброг
хемијског састава, па ће се, уз прераду
у водоводу „Каленић“, користити и за
водоснабдевање. Бунари у фронту
радова ће пак захватати све водоносне
средине и биће повезани на линију
цевовода којом ће се одводити до
ретензије на Дубоком потоку.
Услови за бушење уз западну
косину отежани су због присуства
прослојака глине у угљоносном слоју,
који је интензивно раслојен, па је
стабилност зидова бушотине лошија.
– Пошто су бунари рађени у фронту
рударских радова, пресећи ће линију
подземног тока, односно фронта,
одакле вода иде ка површинском копу.
Са овом контуром која окружује радно
активну контуру копа очекујемо знатно
мањи прилив воде и далеко мање
посла за одводњавање у самом копу –
објаснио је Планинчић.
Он је додао да се ефекти рада
одводњавања и предодводњавања,
поред појаве воде у радној рударској
средини, прате и на осматрачким
објектима у широј околини копа, где
се нивои подземних вода редовно
мере, ажурирају и интерпретирају
за различите подлоге пројектовања
и документацију везану за саму
експлоатацију на површинском копу.
Очекивани појединачни капацитети
ових седам бунара су између 12
и 20 литара воде у секунди. То су
пројектовани капацитети и већи су зато
што захватају све водоносне издане,
подинску, међуслојну и издан у кровини
угља.
Бунари се буше реверсном
методом, пречника су 820 милиметара
и у њих се уграђује пластична
бунарска конструкција пречника 330
милиметара.
М. Димитријевић
Добри ефекти
Систем предодводњавања
не ради сe први пут на
коповима „Колубаре“.
Рађен је већ претходних
година на „Тамнава-
Западном пољу“, на Пољу
„Е“ и новом копу
„Радљево“ и тада су,
према речима надлежних,
постигнути добри ефекти.
– Радови на изради
система
предодводњавања су
веома обимни у сваком
смислу. Окружити линијом
бунара целу радну
контуру копа је велики
посао. Након радова и
пуштања система
предодводњавања у рад
пратиће се постигнути
ефекти упоређивањем
стања заводњености
средине пре и у току рада
– додао је Планинчић.
Нова линија бунара
Поштосубунариу
фронтурударских
радова, пресећиће
линијуподземног тока. Са
овомконтуромочекује
се знатномањиприлив
водеидалекомањепосла
заодводњавањеусамом
угљенокопу
Израда система за предодводњавање на „Тамнава-Западном пољу“
Милан
Планинчић