Page 20 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

20
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
П
андемија covid-19, с којом
се Србија и свет боре већ
месецима, није обуставила
активности везане за
имплементацију интегрисаног система
менаџмента у ТЕНТ-у. Упркос принудно
измењеном режиму рада, који се у
периоду ванредног стања углавном
одвијао од куће, група инжењера
из Службе за ИМС и лиценцираних
менаџера за управљање енергијом
из свих делова огранка успешно је
одговорила изазовима и у предвиђеном
року завршила постављене задатке.
Захваљујући њиховом раду
спремно су дочекани проверивачи
из сертификационог тела SGS
у Београду, да би 22, 23, и 24.
јуна спровели екстерне провере
интегрисаног система менаџмента
(ИМС) у огранку ТЕНТ Обреновац.
Проверивачи су обишли локације
ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ „Колубара“ и
Железничког транспорта, предочили
своја запажања за сваку од тих
локација и дали одређене препоруке у
циљу бољег функционисања и даљег
унапређивања ИМС-а.
О усаглашавању система
менаџмента енергијом (ЕnMS) у
огранку ТЕНТ са захтевима нове верзије
стандарда ISО 50001 разговарали
смо са Марком Арсенијевићем,
инжењером за ИМС. Отварајући ову
тему, он је подсетио да је Међународна
организација за стандардизацију (ISО)
објавила нову верзију стандарда ISО
50001 у августу 2018. године, док је
Институт за стандардизацију Србије
крајем 2019. донео домаћу верзију
овог стандарда. Сходно томе, огранак
ТЕНТ је обавезан да се усагласи са
новом верзијом стандарда до августа
2021. године, колико траје транзициони
период за прелазак са старе на
нову верзију стандарда. Заједнички
рад Службе за ИМС и именованих
енергетских менаџера на транзицији
почео је крајем прошле године, али се
завршетак посла поклопио с почетком
пандемије covid-19. Без обзира на то
што је у условима ванредног стања,
због пандемије, морало да се пређе
на рад од куће, то се није одразило на
благовремене и квалитетне припреме,
како за интерну тако и за екстерну
проверу у ТЕНТ-у. Послови су подељени
тако да свако од њих обавља свој део
како би се добио очекивани резултат.
– Коришћењем апликација за онлајн
комуникацију, у периоду када се радни
процес одвијао од куће, запослени
из Службе ИМС усаглашавали су
документацију са захтевима новог
стандарда, док су енергетски менаџери
спроводили енергетско преиспитивање
за 2019. годину у складу са захтевима
нове верзије стандарда. Усаглашеност
система менаџмента енергијом
проверена је у јуну, током интерне
провере, што је заправо била припрема
за екстерну проверу сертификационог
тела. Екстерна провера, која је такође
реализована у јуну 2020, потврдила
је усаглашеност система менаџмента
енергијом огранка ТЕНТ са захтевима
нове верзије стандарда ISО 50001.
Током провере није уочена ниједна
неусаглашеност система менаџмента
енергијом. На препоруку проверивача,
огранку ТЕНТ је продужено важење
сертификата за ISО 50001 на још
годину дана, чиме је успешно завршен
трогодишњи сертификациони циклус у
овом огранку „Електропривреде Србије“
– објашњава Арсенијевић.
Према речима Милане Васковић,
екстерна провера, спроведена од 22.
до 24. јуна, обухватала је и прелазак
на нови стандард ISО 45001, који
се односи на систем менаџмента
безбедношћу и здрављем на раду, за
шта огранак ТЕНТ поседује сертификат
од 2010. године.
– Приликом провере такође није
уочена ниједна неусаглашеност, с тим
што су проверивачи дали одређене
препоруке за побољшавање тог
система. Сертификат за ISО 45001
је, након зеленог светла из SGS-а,
стигао у огранак ТЕНТ – закључује
Васковићева.
Љ. Јовичић
Интегрисани систем менаџмента у ТЕНТ-у
Положили испит
Екипу инжењера из Службе за ИМС, уз Милану Васковић и Марка
Арсенијевића, чине и Драгана Булатовић и Милош Бођан. Велики удео у
успешним припремама за екстерне провере имали су лиценцирани
енергетски менаџери из свих организационих целина огранка ТЕНТ.
Проверепотврдиле
сертификате
МилошБођан, Драгана Булатовић, Милана Васковић иМарко Арсенијевић
Послеекстернихпровера
потврђена јеуспешна
транзиција, па јеогранку
ТЕНТпродуженоважење
сертификата застандарде
ISО9001, ISО14001, ISО
50001 на јошгодинудана,
астигао jeисертификат
застандард ISО45001
Екстерне провере
потврдиле успешну
имплементацију ИМС
термо