Page 28 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

28
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
Т
им од четири инжењера,
помогнут са још око 20
запослених из других служби
у термоелектрани-топлани
„Нови Сад“, делу огранка „Панонске
ТЕ-ТО”, успео је да у овој, по много
чему специфичној и тешкој години,
самостално осмисли и реализује
пројекат аутоматизације постројења
хемијске припреме воде (ХПВ).
Шестомесечни рад на захтевном
пројекту и велика ангажованост
запослених су, поред унапређења
рада постројења, донели и вишеструку
финансијску уштеду.
– У претходним годинама,
природни одлив запослених и
немогућност пријема нових радника
преполовио је број запослених на
ХПВ-у. Због тога, као и због старости
постројења било је неопходно урадити
аутоматизацију постројења. Ту се
велики број свакодневних ручно
обављаних активности руковалаца
преводи у аутоматизован рад преко
савременог система управљања,
а сама потрошња хемикалија се
оптимизује уз праћење квалитета
вода у свакој фази производње.
Због тога је крајем претходне године
покренута иницијатива коју је подржао
Саво Безмаревић, извршни директор
за техничке послове производње
енергије ЈП ЕПС, и донео је решење
о формирању радног тима за
реализацију пројекта „Аутоматизација
постројења ХПВ у ТЕ-ТО ’Нови Сад’“,
са задатком да се до 1. септембра
реализује пројекат – истакао је Драган
Томић, директор термоелектране-
топлане „Нови Сад“.
У првој фази тим инжењера је у
сарадњи са руководиоцем службе
ХТП израдио комплетне технолошке
шеме постројења (P&I дијаграме). Оне
су биле подлога за даље развијање
пројекта, израду алгоритама, као и
дефинисање потребног обима јавних
набавки. Један од већих изазова био
је управо процес спровођења јавне
набавке опреме и услуга. Уколико
би и једна од партија у набавци била
неуспешна, читав пројекат би био
одложен и доведен у питање. Зато је
тендерска процедура била темељно
припремљена, а и успешно спроведена
у шест партија.
У другој фази је урађен пројекат за
извођење реконструкције управљања
постројењем ХПВ у ТЕ-ТО „Нови Сад“.
Како би руковаоци били што ближе
процесима рада постројења, након
процеса расходовања опреме за
хемијску прераду конденазата, која
од почетка рада термоелектране-
топлане није била у функцији због
доброг квалитета вода, опрема је
демонтирана и на том простору је
смештена нова командна просторија.
У њој су монтирана два командна
ормана у којима је смештен
програмабилни логички контролер
(PLC), заједно са напојним јединицама,
елементима за галванско одвајање
Успешан пројекат у ТЕ-ТО „Нови Сад“
Уштеде
Финансијске добробити
су вишеструке – од оних
проистеклих из саме
реализације пројекта до
уштеда које ће се видети
у самој производњи. Оно
што је једнако позитивно
јесте исказани тимски
рад, посвећеност и
стручност запослених у
ТЕ-ТО „Нови Сад“.
Сопственимкапацитетима
доциљазашестмесеци
Реализацијапројекта
аутоматизације
постројења заХПВза
свакупохвалу
Командна сала ХПВ
термо