Page 30 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

30
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
О
ба блока Термоелектране
„Костолац Б“
завршавају припреме
за зимску производњу и
обезбеђивање довољно електричне
енергије. Ремонти су ове године били
у знаку годишњег одржавања, јер
су прошле године рађени капитални
радови на Б2. Сада су оба блока
поуздана за производњу.
– У току ове године урађени су
планирани ремонти блокова Б1 и
Б2 – каже Жељко Илић, директор
ТЕ „Костолац Б“. – Ремонти блокова
Б1 и Б2 обухватили су стандардне
ремонтне активности на котловском
постројењу, турбогенераторском
постројењу, електроенергетским
постројењима, опреми за мерење,
регулацију, управљање и
сигнализацију, као и грађевинском
одржавању. Реализоване активности у
ремонтима Б1 и Б2 треба да обезбеде
стабилан и поуздан рад блокова
током зиме и пролећа. То треба
да се манифестује остваривањем
планиране производње електричне
енергије, као и минимизацијом
планских и непланских застоја.
Он подсећа да је 2019. био
капитални ремонт блока Б2, у коме
су урађени већи и значајни послови
који су омогућили да блок Б2, уз
мањи ремонт ове године, ради
веома поуздано. У ремонту прошле
године обављен је капитални
ремонт турбогенераторског
постројења, а важна улагања су
била на ложном уређају (замена дела
постројења са увођењем опреме
за смањење емисије NOx) и цевном
систему котла. То је допринело
да блок поуздано ради. Колико је
значајна исправност котловског и
термогенераторског постројења,
исто толико је важан и цео систем
за емисију гасова и извоз пепела и
шљаке, јер је ранијих година било
застоја у овом делу производње.
– Посебну пажњу у протеклој
ремонтној сезони посветили смо овом
технолошком делу производње –
истиче Илић. – Обављени су значајни
послови у претходном периоду
на опреми за транспорт пепела и
шљаке, што је допринело да нам
се сада хидромешавина продуката
сагоревања шаље према депонији
у Ћириковцу. Сада дефинитивно
можемо да кажемо да депонија на
Старом костолачком острву одлази
у историју што се тиче депоновања
пепела и шљаке из ТЕ „Костолац Б“.
Важно је напоменути да је након
ажурирања студије о процени утицаја
на животну средину и завршетка
депоније гипса у плану да у другој
половини октобра покренемо
постројење за одсумпоравање димних
гасова.
Н. Антић
Из ТЕ „Костолац Б“
Припрема
Независно од ремонтних активности у ТЕ „Костолац Б“ спроводи се и редовно
текуће одржавање које обухвата превентивно и интервентно одржавање.
У оквиру текућег одржавања посебно се спроводе и припреме блокова
за рад у зимском периоду. Реч је о обезбеђивању залиха енергената
(течно гориво, деми-вода, киселина, лужина, пропан-бутан, водоник
итд.), провери функционалности система и уређаја за грејање, провери
комплетности и исправности врата, жалузина, застакљених површина
у главном погонском објекту и помоћним постројењима. Проверава се
и термичка изолованост корене арматуре и импулсних водова мерења
на оба блока, као и стања изолације свих цевовода, стања кровова и
столарије.
Сигурност за зиму
Ремонтиузнаку
годишњегодржавања, јер
супрошле годинерађени
капиталнирадовинаБ2
Жељко Илић
термо