Page 36 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

36
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
З
апослени у ОДС „ЕПС
Дистрибуцији“, а посебно
запослени у Одсеку за
управљање Београд, успешно
су одговорили на изазове рада у
време епидемије сovid-19 и спремни
су да дају свој максимум и у наредном,
зимском периоду, да би се осигурало
стабилно напајање електричном
енергијом за све кориснике.
– Анализирамо све потенцијалне
угрожене тачке и трудимо се да на
време отклонимо недостатке како
они не би пореметили нормалан рад
енергетског система у Дистрибутивном
подручју Београд. Све активности биће
прилагођене развоју епидемиолошке
ситуације у Београду, уз обавезу
да купци у што мањој мери осете
потенцијалне кварове – рекао је
Борислав Косановић, директор
Одсека за управљање Београд. –
Овогодишње пословање и наше
ангажовање на реализацији безбедног
и поузданог напајања електричном
енергијом потрошача Дистрибутивног
подручја Београд, дефинитивно ће
бити упамћено по епидемиолошкој
ситуацији изазваној коронавирусом.
У ОДС „ЕПС Дистрибуцији“ је након
проглашења епидемије сovid-19 и
увођења ванредног стања у Србији
донета одлука о организацији рада
током спровођења превентивних
активности на сузбијању овог вируса.
У складу са новом организацијом рада,
на територији Дистрибутивног подручја
Београд радило се уз све мере
заштите, а део запослених, којима су
то дозвољавали технолошки услови,
радио је од куће.
– Најважније је било да се сви
послови корективног одржавања
система одвијају без престанка, као
што се тај посао обављао у нормалним
условима, пре пандемије. Време
прекида напајања због поремећаја
у електроенергетском систему на
свим напонским нивоима морало је
да се скрати на минимум и поред свих
отежавајућих услова рада на терену.
Имали смо налог да водимо рачуна о
сovid амбулантама и изузели смо их из
било каквих планираних искључења –
истакао је Косановић.
У Сектору за управљање Одсека
за управљање Београд није било
могуће организовати рад од куће јер
се овде ради у турнусу. То подразумева
да запослени, да би се посао обавио
у целини, раде дуже од уобичајеног
радног времена.
– Морали смо да одржавамо радни
процес све време, током 24 часа, па
су на рад од куће упућени углавном
хронични болесници, што је мањи број,
а већина је радила све време – рекао
је Косановић.
Сектор за мерења и заштиту (МИЗ),
као и аутоматизацију, такође је морао
да у сваком тренутку, у оквиру свог
радног времена, има екипе за рад на
терену.
Сектор за оперативну енергетику
је број запослених на пословним
локацијама које користи Одсек за
управљање Београд прилагодио обиму
посла који је могао да се обавља у тим
условима, док су Сектор за квалитет
испоруке електричне енергије и Служба
за анализу догађаја на дистрибутивном
електроенергетском систему
активности прилагодиле раду од куће.
Кидања каблова
– Коефицијенти поузданости
су показивали пад вредности
и поред брзих интервенција на
отклањању кварова. Кварови се у
нашој делатности не могу избећи и
појављиваће се на свим напонским
нивоима, али евидентно да је резултате
рада увелико кварио велики број
оштећења подземних водова 35, 10
и 1 kV које су направили несавесни
извођачи радова. То је забележено на
свим локацијама где се реконструишу
улице и изводе обимнији грађевински
радови – наводи Косановић.
Са дистрибутивног подручја Београд
Спремни за све изазове
Најважније једасесви
пословикорективног
одржавањасистема
одвијајубезпрестанка,
каоштосетај посао
обављаоунормалним
условима, препандемије
сovid-19
Борислав Косановић
Угао Улице цара Душана и Книћанинове (Дорћол) - наставак
реконструкције Зеленог булевара
РадетаМарић
Горан Радовановић
дистрибуција