Page 38 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

38
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
Т
рафостаница „Ниш 13“,
која је пре неколико месеци
веома оштећена у пожару
због експлозије струјног мерног
трансформатора, санирана је и
пуштена у рад. Када се хаварија
догодила, квар је саниран хитно како
би прекид, зарад грађана, био што
краћи и трафостаница је, захваљујући
брзој интервенцији стручњака, после
неколико сати пуштена у рад.
– То, међутим, никако није могло
да буде трајно решење, па се одмах
приступило замени 110 kV прекидача
оштећених у пожару новим како би се
функционисање ове трафостанице
осигурало и како би се нашло трајно
решење проблема. Посао је завршен,
на задовољство запослених, али и
грађана, који сада имају квалитетније и
сигурније напајање – каже Братислав
Петровић, руководилац Сектора за
одржавање електроенергетских
објеката и мерних места.
Замењени су прекидачи стари
34 године, који су због дотрајалости
експлодирали и изазвали пожар,
а уграђени потпуно нови струјни
и напонски прекидачи са бољим
карактеристикама, који су бржи и
поузданији. Тиме је проблем трајно
решен. Прекидачи су замењени зато
што су приликом хаварије струјног
мерног трансформатора били
С
туденткиње мастер студија
Архитектонског факултета у
Београду са смера унутрашње
архитектуре посетили су зграду ОДС
„ЕПС Дистрибуције“ у којој се налази
ТС 35/10 kV „Технички факултет“, у
оквиру развоја пројекта за промену
индустријског простора у стамбени.
– Објекат „Технички факултет“
изабран је као локација студија
МО3, главног пројектантског
предмета, који се изучава сваког
семестра на свим годинама.
Тема овог студија, односно наш
задатак, јесте пројектовање
привременог становања за
гостујуће предаваче, односно
промена намене индустријског
простора у стамбени простор, а
као локација је дата управо зграда
ОДС „ЕПС Дистрибуције“ у близини
Архитектонског факултета – рекла је
студенткиња Дина Росић.
Студенткиње су истакле да је
посета локацији почетна тачка у
развијању концепта, па им је било
важно да виде тренутно стање објекта,
погледе који се пружају с виших
спратова, оријентисаност и позицију
објекта у односу на суседне објекте.
Зато је за будуће носиоце звања
мастер инжењера унутрашње
архитектуре организован обилазак
зграде како би на првом месту имали
јасну представу о простору којим ће се
бавити у свом раду. Осам студенткиња
у посети најјасније је могло визуелно
да сагледа који делови објекта су
пожељни за позиције одређених зона.
Према задатку, потребно је изабрати
оштећени (керамичким) шрапнелима
и изолационим уљем које је горело.
Том приликом је дошло до страдања и
остале опреме у 110 kV пољима.
– Радови су обављани на пољима
11-87 и 11-88, које је израдила фирма
АБД. Заменили смо један прекидач
и сигнално-командне каблове за
тај прекидач. „Филкаб“ из Ниша је
истовремено одрадио и преправку
постоља, чиме је омогућена
несметана уградња прекидача. То
исто смо урадили и на 11-88 како би
опрема била униформна – додао је
Петровић.
У сва три поља имамо униформну
опрему (прекидач исте фирме АББ).
– Све то подиже поузданост
целе трафостанице и објекта у
целини - каже Јован Милојевић,
шеф Службе за одржавање
електроенергетских објеката високог
напона. – Истовремено су промењена
и три струјна и један напонски
трансформатор.
Напонски ниво 110 kV ка ТС
„Ниш 10“, која је веома важна, сада
функционише. Нова технологија која
се примењује отклања опасност од
заказивања (отказивања) прекидача,
што узрокује квар какав се већ
догодио. Опасност увек постоји, кажу
надлежни, али је она сада сведена на
минимум. Крајњи циљ – задовољан
корисник – свакако је најважнији и ЕД
Ниш у свим ситуацијама настоји да га
оправда на најбољи начин. Посебно
ако се има у виду да је ТС „Ниш 13“
веома важна за читаво нишко подручје,
јер се из ње напајају друге 110 kV
трафостанице.
М. Видојковић
Санација ТС „Ниш 13“
Уградња нових прекидача
– трајно решење
Студенткиње мастер студија посетили зграду ТС „Технички факултет“
Подршка ОДС-а за младе архитекте
Замењенисупрекидачистари34 године, а
уграђенипотпуноновиструјниинапонски
прекидачи, којисубржиипоузданији
Будућим
носиоцима
звањамастер
инжењера
унутрашње
архитектуре
организованје
обилазаккако
бистеклијасну
представуо
просторукојим
ћесебавитиу
свомраду
спаваће зоне намењене предавачима,
као и остале садржаје које кроз развој
концепта треба да дефинишу.
Архитектонски пројекат на којем
раде је експерименталан и неће се
изводити, па су студенткињама тренутни
садржаји, попут постојећих канцеларија,
трафостанице, па и комуникација, нешто
што су оне потпуно занемариле. Оно
што је окупирало њихову пажњу јесте
конструкција самог објекта, фасада,
прилаз, визура и окружење.
Студенткиње су истакле да су на
факултету били затечене брзином којом
је из „ЕПС Дистрибуције“ позитивно
одговорено на молбу за обилазак
зграде, јер је претходно искуство, када
су се обраћали другим установама,
показало да прође и по неколико месеци
да уопште добију било какав одговор.
дистрибуција