Page 39 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
39
станице водовода и канализације, која
се налази поред будућег кружног тока
на Зрењанинском путу, због потребе
одвођења отпадних вода из целе радне
зоне уз Зрењанински пут – објашњава
Радишић и напомиње да је читав
посао инициран изградњом фабрике
чоколаде у том делу индустријске зоне.
Како истиче, тај пројекат је у фази
прибављања инвестиционо-техничке
документације и биће реализован
најбрже могуће.
Фабрика у Новом Саду
представљаће и регионални центар,
из ког ће „Бери Калбо“ снабдевати
чоколадом тржишта југоисточне
Европе. Предвиђено је да на истом
месту буде и чоколадна академија, као
и развојни центар на 2.000 квадратних
метара.
М. Јојић
Н
а Зрењанинском путу, у
постојећој новосадској
индустријској зони, гради
се фабрика чоколаде, чији је
инвеститор швајцарска компанија
„Бери Калбо“. За потребе тог улагача
Електродистрибуција Нови Сад
прибавила је све неопходне дозволе
и одобрења за изградњу прикључка и
тренутно су у току радови на реализацији
тог пројекта. Динамику прикључења
објекта у највећој мери диктирају
планови инвеститора, односно темпо
изградње нове фабрике. Прикључење
тог производног објекта реализоваће
се у обједињеној процедури, на захтев
надлежног органа градске управе, и то
након завршетка изградње прикључка
и подизања нове фабрике.
– До сада су измештени
средњенапонски каблови од 1.200
метара и то је урађено у две фазе.
До реализације прикључења у
пројектованом капацитету фабрици
ће бити обезбеђено прикључење
прве фазе и зато су изграђени нови
20 kV подземни водови од 800 метара
са кабловском канализацијом и
кабловским окнима – каже Милан
Радишић, руководилац Сектора за
планирање и инвестиције у огранку
Електродистрибуција Нови Сад.
У току су радови на измештању
постојеће електроенергетске
инфраструктуре, коју чине 20 kV
подземни водови с парцела на којима
се гради фабрика, а изводе се и
радови на измештању постојећих 20 kV
подземних водова са парцела на
којима ће се градити приступни пут
фабрици, односно нови кружни ток на
Зрењанинском путу.
– Огранак Електродистрибуција
Нови Сад тренутно интензивно ради на
реализацији пројекта напајања црпне
Изградња прикључка за великог иностраног улагача у Новом Саду
Напајање за фабрику чоколаде
Динамикуприкључења
објектаунајвећојмери
диктирајупланови
инвеститора, односно
темпоизградњенове
фабрике
ТС „Технички факултет“
Током обиласка објекта Сандра Алагић из кабинета директора ОДС-а
упознала је посетиоце с историјатом објекта. Она је навела да је овај
електроенергетски објекат непрекидно у погону од 1962. године, а
необичан је по томе што је конципиран као „спратна“ трафостаница.
Пројектанти су својевремено применили ово решење због стешњеног
плаца на ком се она налази, а реч је о пренасељеном најужем градском
језгру, односно простору између Електротехничког и Машинског
факултета, Архива Републике Србије и библиотеке „Светозар Марковић“.
Током обиласка зграде
„Технички центар“ у Булевару краља
Александра 73а студенткињама
је на питања одговарао Саша
Ранковић, координатор. Организацију
је помогао Синиша Петровић,
сарадник за телекомуникације у ОДС
„ЕПС Дистрибуцији“, док је Синиша
Станојевић, стручни сарадник за
безбедност, био задужен да посетиоце
упозна с опасностима и да брине о
њиховом безбедном кретању кроз
објекат.
М. Стојанић