Page 4 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

Ц
елокупан систем „Електропривреде
Србије“ функционише стабилно и
поуздано снабдева електричном
енергијом грађане и привреду Србије. ЕПС је
од марта пример за спровођење мера у борби
против коронавируса, а тако је и ових дана, када
се најављује нови талас епидемије.
Производни капацитети ЕПС-а раде 24 часа,
уз све мере заштите и предострожности. Није
стала производња откривке и угља, стабилан је
рад у термоелектранама и хидроелектранама,
дистрибутивни систем је спреман, а оно што
је веома важно – мере заштите спроводе се
стриктно. Рад ЕПС-а је организован тако да
се производни процеси одвијају неометано.
Приоритет је да сви корисници имају уредно
снабдевање електричном енергијом. Као и у
свим кризним ситуацијама, ЕПС је на висини
задатка и оправдава поверење више од 3,5
милиона купаца.
– ЕПС као највећа енергетска и друштвено
одговорна компанија у обавези је да у свим
ситуацијама обезбеђује непрекидну и сигурну
испоруку електричне енергије за привреду и
грађане. ЕПС стриктно спроводи мере Владе
Србије и председника Србије и уверен сам
да ћемо оправдати очекивања да и у овом
тешком времену останемо најсигурнији
енергетски ослонац за грађане и привреду
– рекао је Милорад Грчић, в. д. директора
„Електропривреде Србије“.
Енергетски систем ради поуздано све време
захваљујући додатним напорима запослених
у „Електропривреди Србије“. Ни инвестициони
пројекти нису стали, упркос епидемији. Највећи
еколошки пројекат у Србији – изградња
система за одсумпоравање димних гасова у
Термоелектрани „Никола Тесла А“ у Обреновцу
– добро напредује и омогућиће да се емисија
сумпор-диоксида смањи 10 пута. Овај пројекат
допринеће бољим условима заштите животне
средине, као и продужетку рада највеће ЕПС-ове
термоелектране ТЕНТ А.
Систем „Електропривреде Србије“ је
беспрекорно функционисао током ванредног
стања, а тако је и сада. Нема опуштања.
Људски животи су највреднији, јер људи чине
овај енергетски систем највећим у Србији.
Обезбеђена су заштитна средства и строго
се придржава мера којима се штити здравље
радника.
Р. Е.
4
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
ЕПС објектив
Сви капацитети ЕПС-а раде стабилно и поуздано
Беспрекорно
у свим ситуацијама
Енергетскисистемради
поузданосвевреме захваљујући
додатнимнапорима
запослениху „Електропривреди
Србије“. Ниинвестициони
пројектинисустали, упркос
епидемији
Мере и обавезе
У свим затвореним просторима у оквиру ЕПС-а
обавезне су маске и физичка дистанца. Запослени
су обавештени о мерама које треба да предузму
како би се заштитили, о томе где и коме могу да се
обрате ако примете симптоме. Одговорни сектори
и службе за безбедност и здравље на раду брину о
спровођењу мера заштите.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Милорад Грчић
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ
Звездана Јовановић Поповић
ГЛАВНИ УРЕДНИК
Алма Муслибеговић
ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ УРЕДНИКА
Новица Антић
Милорад Дрча
(уредникфотографије)
Наташа Иванковић-Мићић
(технички секретар и документариста)
АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:
Балканска 13
11000 Београд
ТЕЛЕФОНИ:
011/2024-841
E-MAIL:
eps-energija@eps.rs
WEB SITE:
www.eps.rs
ЛИКОВНА И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА:
„Студио Платинум“, Београд
studio@platinum.rs
НАСЛОВНА СТРАНА:
Милорад Дрча
ЛОГОТИП:
Милош Павловић
ШТАМПА:
ЈП „Службени гласник”,
Београд
ПРВИ БРОЈ ЛИСТА ЗДРУЖЕНЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ,
ПОД НАЗИВОМ „ЗЕП“, ИЗАШАО ЈЕ
ИЗШТАМПЕМАРТА 1975. ГОДИНЕ;
ОДМАЈА 1992. НОСИ НАЗИВ „ЕПС“,
ОД 6. АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ ЛИСТ
ИЗЛАЗИ ПОД ИМЕНОМ „kWh“, А ОД 1.
ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ „ЕПС ЕНЕРГИЈА“
ИЗДАВАЧ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
658(497.11)(085.3)
ЕПС Енергија
/ главни уредник Алма
Муслибеговић. - 2015, бр. 1 (јул)- .
- Београд : Електропривреда Србије,
2015- (Београд :
„Службени гласник“). - 30 cm.
Месечно.
Je nastavak: KWH.
Kilovat čas = ISSN 1452-8452
ISSN 2406-3185 = ЕПС Енергија
COBISS.SR-ID 216252172