Page 41 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
41
прва фаза која се састојала од
грађевинских и електромонтажних
радова. Уграђена је нова опрема у
другом трансформаторском пољу
(постојао је трансформатор) на
110 kV и 35 kV страни, као и ново
10 kV постројење за оба поља.
На свим напонским нивоима
уграђени су микропроцесорска
заштита, управљање, надзор, као
и ормани сопствене потрошње и
једносмерног напона са осталом
припадајућом опремом. Током тих
радова била је инсталирaна мобилна
трансформаторска станица за
напајање подручја на 10 kV. Друга
фаза, која је тренутно у току,
подразумева замену комплетне опреме
у првом трансформаторском пољу, и
то замену далеководног поља 110 kV,
трафо-поља 110 kV, постојећег
постројења 35 kV, замену аку-
батерија, као и уградњу нових кућних
трансформатора и радове на уклапању
постојећих водова 35 kV.
– Реконструкцијом ове веома
значајне трафостанице повећаће се
поузданост напајања електричном
енергијом великог броја купаца
који живе у овом делу Шумадије –
рекао је мр Иван Савчић, директор
Сектора за планирање и инвестиције
Дистрибутивног подручја Крагујевац.
– Квалитетно снабдевање постаје
императив за привредни развој ове
општине, која својим положајем уз
ауто-пут Е75 жели да привуче страна
улагања и омогући отварање нових
радних места.
Радови на замени опреме
су недавно почели и рок за
завршетак је средина 2021.
године. Електромонтажне радове
на овом пројекту изводи фирма
„Енергомонтажа“ из Београда.
Овај важан електроенергетски
објекат електричном енергијом
снабдева више од 12.000 корисника
из Лапова, Баточине и Раче, као и
велики број привредних субјеката који
послују на територији ове три општине
и запошљавају више хиљада житеља
овог краја. Реализацијом овог пројекта
унапредиће се ниво услуга које
корисницима пружа ДП Крагујевац,
а истовремено ће се остварити
и већа стабилност и поузданост
електроенергетског система.
Б. Радојевић
А
ктивностима на
инсталирању и замени
застареле опреме
почела је друга фаза
реконструкције трафостанице
110/35/10 kV КГ 0018 „Лапово“, што је
једно од већих улагања ДП Крагујевац
у овај крај у последњих неколико
година. Процењена вредност ове
инвестиције је 140 милиона динара
и представља наставак улагања ДП
Крагујевац у важну електроенергетску
инфраструктуру на свим деловима
територије коју покрива.
Досадашњи трансформатор и
опрема датирају из периода с краја
седамдесетих година, тако да су
после 40 година експлоатације били
спремни за реконструкцију. Због
дотрајалости постројења и опреме, као
и због будућих потреба за повећаним
капацитетом и квалитетом снабдевања
електричном енергијом ове варошице
и индустријске зоне, али и због
бољег снабдевања суседних општина
Баточина и Рача, стекли су се услови
да се реконструкцијом удвостручи
капацитет ТС „Лапово“ са 1X31,5 МVA
на 2X31,5 МVA.
Овај пројекат је обухватао радове у
две фазе. Досад је успешно завршена
Реконструкција ТС 110/35/10 kV у Лапову
Наставак
улагања
Ово је само један од
пројеката који се
спроводе на ДП
Крагујевац, а тренутно су
још у току и радови на
новој трафостаници за
потребе државног Дата
центра у Крагујевцу,
завршне активности на
опремању нове ТС 35/10 kV
у Книћу, а ускоро се
очекује почетак
реконструкције
ТС 110/10/10 kV КГ005
„Дивље поље“ у
Крагујевцу и ТС 35/10 kV
„Кучево“, а онда и
изградња нове
ТС 110/35/10 kV
„Пожаревац 2“.
Планирани су и радови на
изградњи прикључних
водова 35 kV и разводног
постројења 35 kV за
прикључак компресорске
станице „Гастранса“ у
Жабарима.
Обнова ТС за стабилније
снабдевање купаца
Дистрибутивно
подручјеКрагујевац
континуираноулажеу
реконструкцијуважних
електроенергетских
објеката
Новоподигнути стуб у кругу ТС „Лапово“