Page 42 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

42
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
З
авршетком грађевинских радова
у трафостаници 35/20/10 kV
„Тител“ и заменом дотрајале
електроенергетске опреме 3.100
корисника тог дела eлектроенергетског
система у насељеним местима Тител
и Лок имаће знатно квалитетније
снабдевање, а трафостаница ће бити
спремна за прелазак на 20 kV напон.
Најсавременија опрема реномираних
произвођача гарантује континуитет у
испоруци електричне енергије, чиме
се евентуални прекиди у снабдевању
корисника система своде на најмању
могућу меру
У трафостаници је постављена и
међутрансформација, која обезбеђује
већу сигурност у снабдевању
електричном енергијом у прелазном
периоду до потпуног преласка
мреже са 10 kV на 20 kV. Татјана
Мићевић Маруна, водећи стручни
сарадник у Служби за припрему
и надзор инвестиције ОДС „ЕПС
Дистрибуција“ Београд ,каже да је
у блиској будућности планирано да
та трафостаница прерасте у 20 kV
разводно постројење.
– У трафостаници су два енергетска
трансформатора, ЕТ 35/10 kV,
8 МVА и ЕТ 20/10 kV, 5 MVA. За
несметано извођење радова, као и за
обезбеђивање безнапонског стања
унутар трафостанице, користимо
мобилно разводно постројење, које
сада ради под напоном 10 kV и са којег
се напаја читаво подручје – објашњава
Мићевић Маруна.
До сада је демонтирана стара
опрема у постојећој згради, у коју
спадају ваздухом изоловане ћелије
10 kV, постојећи ормани заштите,
прекидачи 20 kV и 35 kV, растављачи
20 kV и 35 kV, припадајући струјни и
напонски трансформатори, потпорни
и проводни изолатори, кућни
трансформатор, светиљке нужног
У
Одсеку за техничке услуге
Нови Сад осам ученика
Средње школе електроструке
„Михајло Пупин“ допуњаваће своје
ускостручно образовање радом у
радионици и обиласку радова на
терену уз надзор лиценцираних
инструктора. Ово је део кампање коју
Привредна комора Србије спроводи
од 2017. године на нивоу читаве
Србије, у сврху преласка младих
људи из света знања у свет рада.
Ученици Електротехничке школе који
похађају други и трећи разред, смер
електромонтер мрежа и постројења,
њих осморица, биће укључени у
и радног осветљења и челичне
платформе и конструкције.
– Уклоњен је под, што је претходило
изради новог кабловског простора
за смештај каблова испод ћелија и
нових кабловских канала. У току је
извођење радова на монтажи нове
челичне конструкције за ослањање
ћелија, уградња алуминијумских врата,
израда новог бетонског степеништа за
лакши приступ са спољашње стране,
као и челичног мобилног степеништа
за лакшу манипулацију са унутрашње
стране – каже Мићевић Маруна.
Она додаје да се увођење каблова
у зграду изводи кроз нове отворе
у спољашњем зиду. Што се тиче
грађевинских радова ван зграде, они
обухватају ископ земље за полагање
нових каблова, израду темеља носача
кућног трафоа и челичног носача
кућног трафоа, као и израду темеља
носача одводника пренапона. Набављен
је нови кућни трансформатор, који се,
према новим препорукама, смешта
напоље. Електромонтажни радови
су планирани за наредни период, а
набављена је и нова опрема која ће
бити смештена у згради.
Грађевинске и електромонтажне
радове, који су у току, изводи „Кодар
Енергомонтажа“ из Београда, а како
је предвиђено, завршетак свих радова,
када ће и ТС Тител бити под напоном,
очекује се почетком марта наредне
године.
М. Јојић
У току адаптација трафостанице ТС 35/20/10 kV „Тител“
Уместо старе, стиже нова опрема
Дуално образовање од ове јесени у ОТУ Нови Сад
Образовање уз рад
Завршетаксвихрадовасе
очекујепочеткоммарта
наредне године
Ученици
Електротехничке
школекоји
похађају
другиитрећи
разред, смер
електромонтер
мрежаи
постројења,
њихосморица,
бићеукључени
упрактичан
радузнадзор
стручних
инструктора
практичан рад уз надзор стручних
инструктора.
– Суштина дуалног образовања је
да млади људи након стицања знања
у школи теорију потврде практичним
радом, а када иза свега стоји компанија
као што је ЕПС, онда то добија на
значају – каже Татјана Терзин, водећи
стручни сарадник за људске ресурсе у
Служби за људске ресурсе ТЦ Нови Сад.
Она објашњава да је брига о
ученицима на првом месту и да им
је пружена јединствена прилика да
након завршеног стручног образовања
употпуњеног квалитетном праксом
заснују радни однос.
– Зато смо велику пажњу посветили
одабиру кандидата како бисмо
задовољили потребу компаније за
кадром, водећи рачуна о томе да смо
добро проценили квалитет личности
младог човека који ће бити део нашег
колектива – каже Терзинова.
Ђаци ће се обучавати по шест
сати током дана, од којих ће четири
дистрибуција