Page 45 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
45
проширење трафостанице, а све
у складу са законским и планским
актима.
Радови су почели пре два месеца
и одвијаће се у неколико фаза. У
протеклом временском периоду
урађени су нови темељи у пољима,
подигнута је конструкција, као и
примарна опрема, положени су
командно-сигнални каблови и овај део
посла приводи се крају. Што се тиче
грађевинских радова, остали су још
земљани радови, да се терен врати у
првобитно стање (одвоз вишка земље
и осталог материјала). У наредном
периоду предвиђен је завршетак прве
фазе радова.
У другој фази планирани су
унутрашњи радови на трафостаници.
Биће урађени ормари заштите
за ова два поља, као и ормар за
телекомуникације. Пренос сигнала из
ове трафостанице предвиђен је да се
изведе оптичким каблом ради боље
међусобне комуникације. Ускоро се
очекује завршетак радова.
К. Поповић
У
току су завршни радови
на реконструкцији
трафостанице 110/10 kV
„Београд 22“ у Баричу
код Обреновца. Њеним завршетком
обезбедиће се сигурније и поузданије
снабдевање електричном енергијом за
индустријску зону у Баричу, односно
напајање за нову трафостаницу 110/10 kV
„Меј Та“, коју та фабрика гради за
сопствене потребе.
Пројекат се реализује у оквиру
споразума између „ЕПС Дистрибуције“
и фабрике „Меј Та“, која се бави
производњом аутомобилских делова.
Све активности одвијају се према
утврђеној динамици радова. Урађена
су два кабловска поља за напонски
ниво 110 kV у првом и последњем
пољу, односно Е-01 и Е-08. У пољу
Е-08 подигнута је комплетна опрема,
растављачи, прекидачи, струјни и
напонски трансформатори, одводници
пренапона 110 kV. Тренутно се полаже
и кабл 110 kV, којим ће бити повезани
110 kV разводи у ТС 110/10 kV „Меј Та“
и ТС 110/10 kV „Барич“.
Извођач радова на овом објекту је
компанија „Минс Електро“ из Панчева,
са којом „ЕПС Дистрибуција“ има
вишегодишњу, одличну сарадњу.
– Реч је о проширењу
трафостанице 110/10 kV „Барич“
ради напајања фабрике „Меј Та“. На
основу уговора о прикључењу са
„ЕПС Дистрибуцијом“, та фабрика
гради за своје потребе индустријску
трафостаницу. То је условило да се
у ТС 110/10 kV „Барич“ комплетно
опреме постојећа два поља како
би омогућили несметано напајање
нове трафостанице у односу на
широку потрошњу. Олакшавајућа
околност приликом извођења
радова је та да су у кругу разводног
110 kV постројења већ постојала
места за доградњу поља, односно
неискоришћен простор. Једно поље
је било полуопремљено, али због
дотрајалости опреме није било у
функцији. То су резервна поља.
Када имамо простор, сабирнице,
нову опрему и одличну сарадњу са
извођачем, успех је загарнтован –
каже Горан Стојановић, шеф службе
за припрему и надзор инвестиција.
Битно је да су паралелно са
радовима обезбеђене и све неопходне
дозволе за изградњу, односно
Проширење ТС „Београд 22“
Савремена опрема
Опрема која се уграђује је најсавременија технологија, такозвани SF6
110 прекидачи. Као најбоље решење су употребљени трополни
прекидачи због својих техничких карактеристика за кабловско поље, тј.
спољну монтажу. Да све протекне у најбољем реду, прате колеге Горан
Стојановић, Предраг Савић, специјалиста за планирање и инвестиције,
Љиљана Фундук и Драган Токовић, водећи стручни сарадници за надзор
за објекте 110 и 35 kV.
Бољи напон за фабрику
Завршеткомрадова
обезбедићесесигурније
ипоузданијеснабдевање
електричноменергијом
заиндустријскузонуу
Баричу
Љиљана Фундук са сарадницима