Page 10 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

10
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
рударство
Т
актичко-показна вежба
у објекту Топлане, делу
„Прераде“, у јулу је
организована са циљем да
се сви запослени у тој радној јединици
ЕПС-овог огранка РБ „Колубара” који
долазе у контакт са хидразин-хидратом
обуче да безбедно рукују њиме под
комплетном заштитном опремом.
Хидразин-хидрат је веома
опасна материја која служи за
кондиционирање напојне котловске
воде у системима за грејање и
производњу паре да не би дошло до
корозије на инсталацијама. Према
прописима, складишти се у посебном
контејнеру, који има прихватну
танквану (специјалну посуду) са
видном и јасном ознаком опасних
материја. Систем за аутоматско
дозирање хидразин-хидрата је урађен и
налази се на нултој коти Топлане.
– Транспорт хидразин-хидрата од
контејнера до нулте коте ради се два
пута годишње и управо на том путу
може да се догоди хемијски удес.
Због количине хидразин-хидрата коју
поседујемо, до 1,8 тона, припадамо
групи Севесо постројења нижег реда –
рекла је Анђелка Станаревић, инжењер
за ваздух, гасове и буку у Служби
за заштиту и унапређење животне
средине ОЦ „Прерада“.
Како објашњава наша саговорница,
законом су сви објекти овог типа
обавезни да ураде политику превенције
удеса, која налаже извођење показне
вежбе сваке друге године, док се
теоријска обука са провером знања
запослених изводи сваке године.
Вежбу заједно организују Служба
за заштиту и унапређење животне
средине и запослени у постројењу за
хемијску припрему воде, као и колеге
из Службе безбедности и заштите на
раду и Службе заштите од пожара.
Према сценарију најгорег догађаја,
ова вежба је дефинисана у документу
„Елаборат о извођењу тактичко-
показне вежбе реаговања у случају
великог хемијског удеса са хидразин-
хидратом“.
Показна вежба се изводи у кругу
Топлане, просипањем одређене
количине воде из бурета која се
третира као хидразин-хидрат. Мере
које је неопходно предузети и које су
и приказане током ове вежбе су да
се обезбеди место удеса у смислу
удаљавања свих запослених који су
без заштитних средстава. Неопходно
је да се уклоне материје које би могле
бурно да реагују у комбинацији са
хидразин-хидратом. Потребно је да се
заустави цурење на безбедан начин,
обезбеди вентилација, спречи ширење
просутог материјала и његово отицање
у водене токове, одводне канале,
канализацију, подруме или затворене
просторе, или контакт са земљом.
– Просути хидразин-хидрат треба
да се покупи незапаљивим упијајућим
материјалом, најчешће песком.
Амбалажа и отпад настао у случају
санације удеса су опасани и морају да
се одложе на безбедан начин у видно
обележен простор за складиштење
опасних материја, у складу са Законом
о управљању отпадом – нагласила је
Анђелка Станаревић.
С обзиром на то да је реч о опасним
материјама, током рада је обавезно
ношење средстава личне заштите:
рукавица, одеће и обуће, маске за лице
са одговарајућим филтерима и шлема.
О завршеној вежби се извештава
менаџмент, с директором на челу,
док се комплетан извештај шаље на
адресу ресорног министарства.
Р. Лазић
Превенција и унапређење БЗР у Топлани
Севесо
постројења
Севесо је град у Италији у
коме се десио велики
хемијски удес са опасним
материјама. Због тога се
сва постројења која имају
активности у којима су
присутне опасне материје
називају Севесо
постројења. У зависности
од количине опасних
материја које се користе у
постројењима, деле се на
групе нижег и вишег
реда.
Вежба спречавања
хемијског удеса
Вежбатранспорта
хидразин-хидрата за
запосленеуТоплани,
делу „Прераде“, обавезна
је једномудве године,
доксетеоријскеобуке
ипровере знања
организујусваке године
Анђелка Станаревић (у средини) са колегама
БЗР вежба у Топлани
Ватрогасци са оделом за потпуну заштиту приликом хемијског удеса