Page 11 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
11
деловима система, што ће обезбедити
равномернији притисак.
Послови на реконструкцији су
почели. Хидрограђевински радови, који
су подразумевали замену излазних
цевовода у кругу водовода јер су били
мањег пречника од оних у примарној
мрежи, завршени су.
– Планирано је да до 10. септембра
данска фирма „Грундфос“ испоручи
наручене пумпе, па су хидромашински
и електро радови предвиђени за
другу половину септембра. Плански
смо одредили ове термине како
водоснабдевање у летњем периоду
не би било поремећено. Важно је да
овом реконструкцијом обезбедимо и
довољан доток сирове воде. Тренутно
ради седам бунара, осми је избушен,
али нам недостаје 550 метара
цевовода да бисмо и њега укључили –
наглашава Пантелић.
Како је објаснио наш саговорник,
крајем септембра биће завршена прва
фаза реконструкције, док би друга
фаза, чији термин још није прецизиран,
требало да реши проблеме са
снабдевањем виших зона у систему.
Према пројекту, код рударског насеља
у Радљеву је неопходно да се направи
станица за повишење притиска, јер је
због отварања копа „Радљево“ тамо
планирана изградња ватрогасног
дома. Почетак рада новог копа донеће
много посла на водоводу, јер ће фронт
радова копа сећи постојеће линије
пијаће и сирове воде у дужини од
три километра, па ће морати да буду
измештене.
– Увелико се ради коридор
преко одлагалишта којим ће ићи
транспортне траке, далеководи,
асфалтни пут, линије пијаће и сирове
воде и линије испумпавања из црпне
станице „Каленић“. Нови коп ће одмах
елиминисати један бунар сирове воде,
а касније још један, па је обезбеђивање
нових изворишта императив. Већ следеће
године планирана су два-три нова бунара
јер ће се, између осталог, повећати и број
потрошача – истиче Пантелић.
Овај водовод, осим снабдевања
индустријских постројења и неколико
села водом, обавља и одводњавање
копа у функцији водоснабдевања.
Сви бунари, просечне дубине око 150
метара, постављени су на западној
граници копа „Тамнава–Западно поље“.
Самим тим у бунарима је вода која
после не смета рударским радовима.
Реконструкцијом водовода много
ће се добити. Радови вредни око 35
милиона динара обезбедиће сигурније,
квалитетније и лакше управљање
системом водоснабдевања „Каленић“.
М. Димитријевић
В
одоводни систем „Каленић“,
поред свих индустријских
постројења на „Тамнави“,
копу РБ „Колубара”,
водом снабдева и насељена места
Сумеђ, Каленић, Бргуле, Радљево,
Скобаљ, део Стубленице, док
Јабучје воду добија у цистернама.
Примарна и периферна мрежа су,
према проценама, дугачке око 200
километара, а теоретски капацитет
износи 100 литара воде у секунди.
– Реч је о великом капацитету
који можемо да постигнемо са два
филтера, али тренутно нема потребе.
Сада прерађујемо 35-40 литара воде
у секунди и шаљемо потрошачима.
Према првобитном пројекту, већина
пумпи гура воду према истоку, а само
две на запад, где је већина наших
потрошача. Зато је 2012. године
урађен нови пројекат, а сада су
обезбеђена финансијска средства
и пре неколико месеци је потписан
уговор са фирмом „Телекомуникације“
из Блаца за реконструкцију водовода
– каже Милан Пантелић, управник
водовода.
Реконструкција обухвата замену
свих пет пумпи пијаће воде које ће
бити исте снаге и замену комплетног
електродела. Како објашњава
Пантелић, у плану је раздвајање
водоводног система. Један део
имаће правац ка индустријским
потрошачима и резервоарима на
бившем одлагалишту „Тамнава–
Источног поља“, а други део ка
селима и рударском насељу у
Радљеву. На тај начин створиће се
могућност независног управљања
Реконструкција водовода „Каленић“ на копу „Тамнава–Западно поље“
Квалитет
и потрошња
Квалитет воде из
водосистема „Каленић“
се редовно контролише у
интерној лабораторији, а
једном месечно Градски
завод за јавно здравље из
Београда обавља
комплетну хемијску и
микробиолошку анализу.
– Од почетка рада
водовода 1997. године
никада резултати нису
били неповољни, нити је
био угрожен квалитет
воде за пиће. Ниједан
потрошач са система не
плаћа утрошену воду. То
је разлог за неумерену
потрошњу, немилице се
залива, а појавили су се и
велики базени у
двориштима. Рачуницом
се дошло до податка да у
просеку једно
домаћинство месечно
троши око 70 кубика
воде, а та прекомерна
потрошња за водовод је
нерешив проблем –
истиче Милан Пантелић.
Завршетак прве фазе
крајем септембра
Удругој половини
септембра
биће завршени
хидрограђевински
радови, хидромашински
иелектропослови.
Циљреконструкције је
сигурније, квалитетније
илакшеуправљање
системом