Page 26 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

26
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
термо
У
вођење система
аутоматског управљања
(DCS) по „Сименсовој“
технологији у ТЕНТ Б
почело је 2012. године, а настављено
2016. године у оквиру ревитализације
два блока ове термоелектране која
су и најснажнији термоенергетски
капацитети ЕПС-а. Овим системом
(SPPA-Т3000) „Сименсове“ технологије,
који је имплементиран на готово
свим постројењима и уређајима ове
термоелектране, много је олакшано
праћење процеса производње. Када се
наредне године аутоматско управљање
уведе и у црпној станици, онда се може
рећи да ће рад ТЕНТ Б бити комплетно
аутоматизован. Без човека се ипак не
може.
– Принцип рада DCS система се
и заснива на томе да аутоматика не
треба да буде самостална, него да
ради онако како је и направљена да
ради, а да је човек тај који надзире
рад и који, ако је потребно, доноси
одлуку о томе како нешто треба
да се исправи – каже нам Милош
Иванковић, систем инжењер 1 и један
од чланова аутоматичарске екипе ове
термоелектране.
И људски организам, сликовито
речено, иако има моћне руке и ноге,
без главе, односно мозга који ће
све да координира, не би могао да
функционише и био би немоћан.
А систем Т3000 је свакако мозак
термоелектране.
– Улога аутоматичара у раду
термоелектране је да све те
моћне системе које овде имамо
контролишемо, да њима управљамо,
увежемо их у једну целину и ускладимо
њихов рад – додаје Александар Илић,
водећи систем инжењер.
Екипа аутоматичара је
састављена једним делом од по два
инжењера из Сектора производње и
Сектора одржавања, и мајстора из
аутоматичарске радионице. У пракси
се, кажу, показало да функционишу
као уигран тим. Док су једни одговорни
за организовање јавних набавки, други
траже нова решења у раду неког
постројења, уводе нове софтвере, раде
подешавања, тестирања и пуштају га у
рад. А мајстори аутоматичари су ту да
све потребне резервне делове уграде
и да све уочене проблеме, заједно са
инжењерима – отклоне.
У 90 одсто случајева то и раде,
кажу овде. Увођење новог система
управљања није им смањило обима
посла. Напротив.
Растерећење блока
– Добар део послова који су
аутоматичари имали на старом
аналогном систему сада не морају
да раде због уградње великог броја
сензора који нови систем има. Али кад
се подвуче црта, они сада имају много
више посла. А и кадровски састав
је приметно мањи због одлазака у
пензију – истиче Илић.
Аутоматичари су највећа подршка
својим колегама у овој електрани
у време кретања и заустављања
блокова, али и током процеса
производње када настане неки
проблем. Посебно у ситуацијама када
дође до испада неког виталног уређаја
блока, попут турбонапојне пумпе, а
блок мора да се растерети, односно
смањи за око 60 одсто снагу свог рада,
а притом стабилно ради и остане на
мрежи. Раније је са растерећењем
блокова било много више проблема.
– Сада смо успели да једно
Аутоматичари ТЕНТ Б
„Неуролози“
термоелектране
DCSсистемаутоматског
управљања, који јемозак
ТЕНТБ, смештен jeна
котиодосамметара.
Радпостројења је
аутоматизован, али је
човектуданадзирерад