Page 28 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

28
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
термо
Н
а локацији ТЕНТ Б
завршена је изградња
складишта за привремено
одлагање отпада. Вредност
ове инвестиције била је 144 милиона
динара. Радови су почели крајем јуна
прошле године и фирма IMES COOP
из Обреновца, која је била на челу
конзорцијума за изградњу складишта, на
време је обавила све уговорене послове.
– Према Закону о управљању
отпадом, у привременом складишту
опасног отпада он се може задржавати
најдуже годину дана. Сходно томе, у
складу са анализом кретања отпада на
локацији ТЕНТ Б у одређеном периоду,
капацитет складишта је пројектован
за одлагање највише једногодишње
количине сваког појединачног отпада
која се продукује у оквиру комплекса
ТЕНТ Б – каже Саша Ђорђевић, шеф
Службе развоја, пројектовања и
унапређења производње у огранку ТЕНТ.
Просторну целину у оквиру које је
изграђено складиште за привремено
одлагање отпада сачињавају:
портирница и вагара, колска вага,
надстрешница за привремено
складиштење неопасног отпада,
објекат за привремено складиштење
опасног отпада, објекат за одржавање
возила за унутрашњи транспорт и
отворени плато.
Централно место припада
надстрешници за привремено
складиштење неопасног отпада и
објекту за привремено складиштење
опасног отпада, који се надовезују један
на други, али нису под истим кровом.
Димензије надстрешнице у основи су
20 x 50 метара. Висина надстрешнице
је пет метара. Распоред појединих врста
отпада у оквиру складишта неопасног
отпада дефинисан је на основу
прорачунатог простора за одређену
врсту отпада. Надстрешница за
одлагање неопасног отпада отворена је
са свих страна. Унутар надстрешнице,
простор за одлагање појединих врста
неопасног отпада одвојен је од осталог
дела жичаним преградама, тако да се
формирају боксови за сваку посебну
врсту отпада или сродан отпад. На
надстрешницу се надовезује затворени
простор истих димензија у којем ће
бити одлаган опасан отпад као што су:
отпадна пластична бурад од хидразина,
отпадна уља, отпадна апсорпциона
средства са уљем, мазутом и шљаком,
неоштећена и оштећена отпадна
метална амбалажа, отпад и остаци
од оловних акумулатора, отпадни
азбест... Овај простор има отворе за
вентилацију испод крова и при поду. Под
је спуштен у односу на околни терен за
30 центиметара, тако да је направљена
танквана која спречава цурење
течности у околину.
На отвореном платоу ће, како каже
Ђорђевић, бити складиштен метални
и кабасти отпад који може да буде
изложен атмосферским падавинама.
У саставу складишта је и електронска
друмска вага носивости 30 тона, док
се у објекту за одржавање возила за
унутрашњи транспорт налази простор
за виљушкаре, магацински простор и
канцеларија за запослене.
Цео комплекс за привремено
складиштење отпада енергетски
је повезан на сопствену потрошњу
електричне енергије ТЕНТ Б.
– Траса напојног 6 kV кабла
од 1.200 метара била је изузетно
захтевна. Требало је на четири места
кабловима проћи испод пруге, што
је подразумевало подбушивање
пруге по строгим критеријумима
које је Железнички транспорт дао
у условима за подбушивање. За
ове послове и послове полагања
и повезивања средњенапонског
кабла смо преко интерног споразума
ангажовали колеге из „Колубара
Метала – Профитног центра Елмонт“
из Лајковца. Ова сарадња је пример
на који начин ЕПС може, користећи
сопствене ресурсе, квалитетно и
ефикасно извршити постављене
задатке – наглашава Ђорђевић.
Он каже да су у повезивању
складишног комплекса на електрично
напајање велику помоћ пружиле
колеге из електроодржавања
ТЕНТ Б Михаило Ђорђевић и Саша
Цвијовић, као и грађевинска служба
ТЕНТ Б. Повезивање комплекса на
телекомуникациону мрежу урађено је
у сарадњи са ТК службом ТЕНТ Б. У
току је повезивање система за рану
дојаву пожара који је имплементиран
са постојећим централним системом
противпожарне заштите. За свеукупну
координацију ових радова на ТЕНТ Б
био је задужен Бранимир Стојановић,
помоћник главног инжењера Сектора
одржавања ТЕНТ Б.
Р. Радосављевић
Завршено складиште за привремено одлагање отпада на ТЕНТ Б
Плато
На великом платоу
складишта привремено
ће боравити отпадни
дрвени железнички
прагови, отпадно дрво за
огрев, отпадна мешана
пластика, отпадни цевни
систем котла, гвоздено
саће, колосечки прибор,
као и отпадне котловске
еко-цеви. Предвиђено је
да распоред отпада на
платоу буде такав да
омогућава несметано
кретање транспортних
средстава и несметан
прилаз свакој врсти
отпада.
Разврставање
и контрола отпада
Централноместо
припаданадстрешници
запривремено
складиштење
неопасноготпадаи
објектузапривремено
складиштењеопасног
отпада, којисенадовезују
једаннадруги, алинису
подистимкровом
Саша Ђорђевић
Складишни комплекс је повезан на електрично напајање ТЕНТ Б