Page 30 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

30
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
термо
Н
а локацији ТЕНТ А
у Обреновцу током
овогодишње ремонтне
сезоне посебно је значајан
ремонт блока 2 од 210 мегавата
инсталисане снаге. Почео је 24. јула,
а трајаће, према актуелном плану, око
50 дана.
– Главни посао на „двојци“,
који практично диктира дужину
ремонтних радова, јесте капитални
ремонт турбине високог притиска,
превасходно због смањеног парног
хода и повишеног нивоа кондензата у
хладњаку заптивне паре. Осим тога,
у турбинском делу ради се и ревизија
турбине ниског притиска са детаљним
испитивањима свих делова, нарочито
лопатица и ротора, као и ремонт
регулационих вентила на турбини
високог и средњег притиска, ремонт
лежајева, замена компензатора на
великој техничкој расхлади. Неће
изостати ни преглед и прање цевног
система кондензатора и хладњака,
што је стандардна процедура која се
спроводи у свим ремонтима – каже
Соња Филиповић, помоћник главног
инжењера Сектора одржавања ТЕНТ А.
На осталим деловима постројења
(котловском делу, арматури, пумпама,
мерењу и регулацији, електроделу,
управљачком систему блока,
отпепељивању) углавном се обављају
стандардни ремонтни захвати.
– Ту су укључени преглед,
санација или замена делова по
дефектажи на цевном систему котла,
млиновима, каналима, додавачима,
електрофилтеру и другој опреми,
испитивање паровода и контрола
овешења. Да би се извели сви ови
радови у предвиђеним роковима,
неопходна је брза монтажа скела и
демонтажа изолације – објашњава
Филиповићева.
Према њеним речима, планира
се делимично преклапање ремонта
„двојке“, „тројке“ и „јединице“.
Деветодневни истовремени застој
ова три блока планиран је и нужан
да би се обавили неопходни послови
на заједничким постројењима које је
немогуће реализовати док су блокови
у раду.
– У значајније инвестиционе
послове, који су везани за сва
три блока, спадају: замена
шестокиловолтног постројења 5Г за
багер станицу, шестокиловолтног
постројења 3Г за опште групе блокова
и система за управљање постројењем
на допреми угља 1, као и уградња
нове мерне опреме за емисију димних
гасова на малом димњаку, што је
важна обавеза у сегменту екологије.
Искористиће се прилика да се санирају
сви недостаци на транспортерима
допреме угља, на погонима и
редукторима, као и у багер станици,
која је такође заједничка. Урадиће
се и преглед и санација оштећења
на малом димњаку. У црпној станици
биће замењен преградни лептир
између блокова 2 и 3 – наводи Соња
Филиповић.
Она подсећа да су блокови 1 и 2 ове
године обележили 49 година рада и да
су већ одавно премашили по 300.000
радних сати.
– Наш основни задатак, везано
за ове блокове, јесте да им до
предстојећих ревитализација
обезбедимо стабилан и поуздан рад,
јер ће им после тога бити продужен
радни век, повећана поузданост
и енергетска ефикасност. Зато у
наредних неколико година имамо
нимало лак задатак – да приликом
ремонта пажљиво пратимо стање
опреме како бисмо правовремено
санирали или заменили сваки
дотрајали део постројења, који може
да утиче на њихово функционисање,
било у базном или у топлификационом
режиму – закључује Соња Филиповић.
Уз запослене из огранка ТЕНТ,
у ремонту блока 2 учествују и
извођачи радова из реномираних
домаћих фирми. Њихово знање,
искуство и дугогодишња сарадња са
„Електропривредом Србије“ говоре у
прилог очекивањима да ће и овај посао
бити завршен квалитетно и у року,
уз максимално поштовање правила
безбедности и здравља на раду и
заштите од пожара и минималан број
инцидентних сутуација.
Љ. Јовичић
Ремонти у ТЕНТ А
Значај
најстаријих
блокова
Имајући у виду дужину
експлоатације блокова 1
и 2, управа ЕПС-а је (на
основу студије
оправданости) донела
одлуку о њиховој
ревитализацији,
планираној да се обави
2021. (блок 2) и 2022.
године (блок 1). И даље је
веома велики њихов
значај за
електроенергетски
систем Србије и
топлификациони систем
Обреновца.
Турбина „двојке“
у првомплану
ПосаонаблокуТЕНТА2,
којипрактичнодиктира
дужинуремонтних
радова, јестекапитални
ремонттурбиневисоког
притиска, превасходно
због смањеногпарног
ходаиповишеногнивоа
кондензатаухладњаку
заптивнепаре
Радови на блоку ТЕНТ А2
Соња Филиповић