Page 36 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

36
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
З
бог старих топола које
угрожавају далеководну
мрежу и изазивају прекиде у
снабдевању интензивирана
је демонтажа далековода 20 kV
„Калиште“, који пролази кроз шуму у
Ковиљско-петроварадинском риту, а
који је важан за напајање електричном
енергијом житеља Ковиља. Далековод
20 kV „Калиште“ полази од новосадске
рафинерије у насељу „Шангај“ и
протеже се до локалитета Шлајз, на
Дунаву, близу Ковиља.
– Проблем је што се велики део
тог далековода, у дужини око 15
километара, протеже преко њива и
пољана и већим делом пролази кроз
шуму, такозвани Ковиљски рит, коју
махом чине тополе. Овај потез је
карактеристичан и због конфигурације
земљишта, јер је то мочварно подручје
– објашњава Драган Леђанац,
И
зградња великог
дванаестоспратног
стамбено-пословног
објекта у најужем градском
језгру Новог Сада, који заузима
парцелу од чак 4.144 квадратна
метра, условила је и подизање зидане
трансформаторске станице „Пупинова
палата“ 10/20/0,4 kV, снаге 4х1000 kVA,
која ће од септембра, захваљујући
доброј припреми и великом искуству
извођача радова, задовољити
потребе купаца електричне енергије
новог објекта. За напајање овог
електроенергетског објекта изграђена
је траса за полагање средњенапонског
кабла од једног километра која
пролази кроз неколико изузетно
прометних новосадских улица.
ТС „Пупинова палата“, због
конфигурације земљишта на којем
је изграђена, зидана је унутар
комплекса на првој етажи парцеле
дванаестоспратног стамбено-
пословног објекта, испод којег су још
три етаже гаражног простора.
– Пробни рад тог
електроенергетског објекта одвијао
се у пет фаза и сада са сигурношћу
можемо рећи да све функционише
како смо и предвидели. Очекујемо
да ће до краја септембра сви
нисконапонски изводи бити укључени,
електромонтер за мреже и постројења
у техничкој екипи надземних водова у
Техничком центру Нови Сад.
Због порозности тополе, често се
дешава да се дрво обруши на надземне
далеководе, покида проводнике, што
доводи до прекида у снабдевању
електричном енергијом житеља већег
дела Ковиља. Током протеклих месеци,
због невремена у том делу Бачке која
су пратиле обилне падавине и јаки
удари ветра, техничке екипе надземних
водова наилазиле су на тополе
ишчупане из корена или напукле
напола које су падом на електромрежу
проузроковале велику штету на стубу
или проводнику.
Интензивно се ради на уклањању
далековода са таквих потеза, чиме
је омогућено да после обарања дрва
далеководи могу поново да буду
постављени на своје место.
Како би се спречила евентуална
штета од пада топола на мрежу, у
сарадњи са шумским газдинствима
договорено је да се у заштићеном
делу сече само дрвеће које је толико
нагнуто на проводнике да почиње
да угрожава сигурност у преносу
електричне енергије.
Интервенција техничких екипа на водовима у Ковиљском риту
Договор
Поред тога, део шуме
Ковиљско-
петроварадинског рита,
који припада шабачкој
епархији, такође
представља претњу за
електромрежу, због чега
је постигнут договор да
се далеководи заштите
демонтажом док се тај
део не раскрчи. У
међувремену ће напајање
бити обезбеђено из
алтернативног правца, са
Римских Шанчева.
Невреме рушило тополе, а оне водове
Изграђена нова важна трафостаница у центру Новог Сада
„Континентал“ снабдевен струјом
Интензивносерадина
уклањањудалеководаса
таквихпотеза
Пробнирад
електро­
енергетског
објекта
одвијаосеу
петфазаисве
функционише
како је
предвиђено
па ће и трансформаторска станица
радити у пуном капацитету – каже
Слободан Којић, руководилац Сектора
за планирање и инвестиције огранка
Електродистрибуција Нови Сад.
Он подсећа да је израда
документације и добијање потребних
дозвола за изградњу зидане
трансформаторске станице „Пупинова
палата“ са средњенапонском и
нисконапонском кабловском мрежом
трајала током прошле и ове године.
– ТС „Пупинова палата“ напаја
се из три правца. Прикључни
20 kV кабловски вод полази од
трансформаторске станице 35/10 kV
„Центар“, кроз улице Пап Павла
и дуж Булевара Михајла Пупина,
пресеца улице Шафрикову, Јеврејску
и Народних хероја у дужини од 600
метара. Траса је прошла и кроз
постојеће галерије у улици Пап Павла,
док је остатак трасе у том делу морао
да се раскопава – објашњава Којић.
Други и трећи правац напајања
је обезбеђен из дистрибутивних
дистрибуција