Page 39 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
39
пољу E5 далековода 1221 и несметан
даљи рад на замени прекидача без
дужих искључења ТС „Рибеш“.
– Ремонтом ове веома важне
трафостанице повећаће се поузданост
напајања електричном енергијом више
хиљада купаца који живе у овом крају,
али и сигурност водоснабдевања више
од 200.000 становника Крагујевца
и околине –рекао је Драшко Вићић,
руководилац Сектора за одржавање
електроенергетских објеката и мерних
места Техничког центра Крагујевац.
Он додаје да је овај захтеван
подухват био могућ захваљујући
напорима и стручности запослених
Техничког центра Крагујевац.
Описани припремни радови
на замени прекидача изведени
су у току једног дана и трајали
су шест сати. Због немогућности
алтернативног напајања постројења
за водоснабдевање, уз договор
сектора диспечерске оперативе
ОДС-а и руководства ЈКП „Водовод и
канализација“, одлучено је да се са
радовима почне у раним јутарњим
часовима и да се они заврше у што је
могуће краћем року како не би дошли
у опасност да цео град остане без
воде. Планирано је било да радови
буду обављени у периоду од пет до
11 сати пре подне и све је завршено
у предвиђено време, па је ТС „Рибеш“
поново стављена под напон тачно у 11
часова.
Б. Радојевић
П
осле 17 година рада, овог
лета је урађен ремонт
трансформаторске станице
110/35/10 kV „Рибеш“ која
напаја електричном енергијом више
од 9.000 купаца у општини Кнић, међу
којима је најважнији ЈКП „Водовод
и канализација“, који снабдева град
Крагујевац водом. Тај посао изведен је
с минималним прекидом у снабдевању
електричном енергијом захваљујући
техничком решењу које су осмислили
запослени Техничког центра Крагујевац.
Због непоузданог рада било је
потребно заменити енергетски прекидач
110 kV у трансформаторском пољу у
трафостаници. Будући да је антенска и
да не постоји могућност алтернативног
напајања, да би се заменио прекидач,
неопходно је било створити услове за
неометан рад. Додатну отежавајућу
околност представљала је немогућност
алтернативног напајања бране на језеру
Гружа и постројења за производњу воде
крагујевачког водовода у оближњем
селу Пајсијевић, које се електричном
енергијом снабдевају из ТС „Рибеш”. То
је значило да сваки прекид снабдевања
овог значајног објекта у трајању дужем
од осам сати доводи у опасност да град
Крагујевац остане без водоснабдевања.
Техничко решење за остваривање
услова за замену прекидача
осмислили су запослени ТЦ Крагујевац
– да се висока веза према енергетском
трансформатору исече, уметну
изолаторски ланци, уради веза према
струјним мерним трансформаторима
и повеже растављач на високу везу,
уз монтажу три носећа изолаторска
ланца за прихват везе према
растављачу. Овим решењем добила се
могућност развезивања и ослобађања
од напона прекидача 110 kV,
пребацивање деловања заштите на
прекидач у једином далеководном
Ремонт ТС 110/35/10 kV „Рибеш“ у Книћу
Ефикасно
Остали пратећи
грађевински и електро
радови на овој
трафостаници спроведени
су у напонском стању
током укупно осам дана, а
извођач на овом пројекту
била је фирма
„Енергомонтажа“ из
Београда, са својим
подизвођачем фирмом
„ЕЛМОД Инжењеринг“,
такође из Београда, као
најповољнији понуђач у
процесу јавне набавке.
Укупна вредност радова
била је око милион
динара.
Ремонт за поуздано
снабдевање Крагујевца
Ремонттрафостанице
подразумевао је
заменуенергетског
прекидачаснаге 110kV
који јевременомпостао
непоузданинеефикасан