Page 4 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

Д
еоница ауто-пута Милош Велики
од Обреновца до Љига, на којој је
тунел „Бранчић“ један од најважнијих
објеката, свечано је отворена
18. августа у присуству Александра Вучића,
председника Србије.
– Овај ауто-пут даје нов квалитет живота
људима у западној Србији, Београду и целој
нашој земљи. Он ће бити храст будућности за
сву нашу децу која треба да остану у Србији, јер
ће да доведе инвеститоре у Лајковац, Ваљево,
Горњи Милановац, Пожегу и Чачак – рекао је
Вучић на церемонији отварања.
„Електропривреда Србије“ пратила је
изградњу ауто-пута инвестицијама у енергетску
инфраструктуру, а отварању ауто-пута присуствовао
је и Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС.
Са деоницом Љиг–Прељина, која се користи
од краја 2016. године, ауто-пут Милош Велики
чини целину од 103 километра и повећава
безбедност возача и путника, јер се измешта
саобраћај са Ибарске магистрале и скраћује пут
од Београда до Чачка на око сат времена.
Посебан изазов била је градња и опремање
тунела „Бранчић“ који представља највећи
грађевински подухват на новом ауто-путу.
Радове на тунелу су успоравале, а на моменте
и прекидале непредвидиве природне препреке,
састав земљишта, појава клизишта и подземних
вода. Ископано је 250.000 кубика разног
материјала, уграђено је 92.000 кубика бетона и
5,5 милиона килограма арматуре.
„Електропривреда Србије“ обезбедила је
комплетно електронапајање тунела „Бранчић“,
дугог 945 метара.
Почетком априла, обилазећи радове на
изградњи трафостаница и полагању каблова за
напајање тунела, Милорад Грчић је рекао да је
због дужине тунела било неопходно изградити две
трафостанице. Вредност радова које је финансирао
ЕПС на постављању каблова за напајање тунела
износила је око 90 милиона динара.
Дужина кабла који креће од трафостанице
„Љиг“ (напона 110/20 kV) до тунела са једне
стране износи 7,5 километара, а са друге 4,5
километара. Тиме је обезбеђено напајање
тунела електричном енергијом са две стране и
да, уколико дође до прекида на једној страни,
тунел има стабилно напајање из другог правца.
Због тога су грађене две трафостанице напона
20 kV са обе стране тунела.
„Бранчић“ је удаљен око два километра од
петље Љиг, на крају новоизграђене деонице
и места спајања са деоницом од Љига до
Прељине. Тунел је опремљен најсавременијом
електромашинском опремом, уз стално праћење
и управљање саобраћајем из техничко-
оперативног центра. Са 88 камера, тунел је
покривен комплетним системом видео-надзора,
којим су предвиђени сценарији провала, пожара
и сличне ситуације. У тунелу је и променљива
сигнализација са савременом расветом у
ЛЕД технологији. За сву ову опрему било је
неопходно обезбедити поуздано и стабилно
снабдевање електричном енергијом.
Р. Е.
4
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
ЕПС објектив
Отворен ауто-пут Милош Велики
ЕПС партнер у
великим пројектима
Посебанизазовбила је градња
иопремањетунела „Бранчић“,
којипредстављанајвећи
грађевинскиподухватнановом
ауто-путу
Сигурна вожња
Деоница ауто-пута од Обреновца до Љига дуга је
око 62 километра, има 11 надвожњака, 44 моста и
тунел „Бранчић“ дуг 945 метара. Постоје две
тунелске цеви са по две коловозне траке, ширине
осам и по метара. У обе цеви постоји простор за
возила која су у квару, као и веза између
тунелских цеви у случају ванредних ситуација.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Милорад Грчић
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ
Звездана Јовановић Поповић
ГЛАВНИ УРЕДНИК
Алма Муслибеговић
ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ УРЕДНИКА
Новица Антић
Милорад Дрча
(уредникфотографије)
Наташа Иванковић-Мићић
(технички секретар и документариста)
АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:
Балканска 13
11000 Београд
ТЕЛЕФОНИ:
011/2024-841
E-MAIL:
eps-energija@eps.rs
WEB SITE:
www.eps.rs
ЛИКОВНА И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА:
„Студио Платинум“, Београд
studio@platinum.rs
НАСЛОВНА СТРАНА:
Милорад Дрча
ЛОГОТИП:
Милош Павловић
ШТАМПА:
ЈП „Службени гласник”,
Београд
ПРВИ БРОЈ ЛИСТА ЗДРУЖЕНЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ,
ПОД НАЗИВОМ „ЗЕП“, ИЗАШАО ЈЕ
ИЗШТАМПЕМАРТА 1975. ГОДИНЕ;
ОДМАЈА 1992. НОСИ НАЗИВ „ЕПС“,
ОД 6. АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ ЛИСТ
ИЗЛАЗИ ПОД ИМЕНОМ „kWh“, А ОД 1.
ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ „ЕПС ЕНЕРГИЈА“
ИЗДАВАЧ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
658(497.11)(085.3)
ЕПС Енергија
/ главни уредник Алма
Муслибеговић. - 2015, бр. 1 (јул)- .
- Београд : Електропривреда Србије,
2015- (Београд :
„Службени гласник“). - 30 cm.
Месечно.
Je nastavak: KWH.
Kilovat čas = ISSN 1452-8452
ISSN 2406-3185 = ЕПС Енергија
COBISS.SR-ID 216252172
Фото Танјуг