Page 40 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

40
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
О
кончањем грађевинских
радова на објекту,
трансформаторска станица
110/20/35 kV „Кањижа“
моћи ће да обавља своју функцију
у пуном капацитету. Житељи на
дистрибутивном подручју погона
Кањижа, на којем су насељена места:
Нови Кнежевац, Хоргош, Мартонош,
Крстур, Мале Пијаце, Мали Песак,
Велебит, Тотово Село, Трешњевац,
Адорјан, Санад и Банатско Аранђелово,
имаће знатно бољи квалитет и већу
поузданост у испоруци електричне
енергије.
Заменом постојеће класичне
релејне заштите новим
микропроцесорским заштитно-
управљачким уређајима најновије
генерације омогућен је поузданији
и прецизнији рад заштитних и
аутоматских функција 20 kV извода,
трансформација 110/20 kV и 20/35 kV,
као и далековода 110 kV, односно
генерисање знатно већег броја
сигнала који доприносе лакшој
анализи приликом евентуалних
кварова у систему. Нови заштитни
уређаји су омогућили и неке заштитне
функције које до сада није било могуће
применити.
Новоуграђеном релејном заштитом
најновије генерације за 17.000
купаца електричне енергије у том
делу Војводине обезбеђено је брзо и
безбедно идентификовање кварова
на изводима, као и праћење стања
и најава евентуалних кварова на
том електроенергетском објекту и
припадајућој мрежи.
– Заменили смо заштитно-
управљачку опрему на постојећем
постројењима 20 kV и 110 kV у
трансформаторској станици 110/20 kV
„Кањижа“, а дограђена је нова трафо
и изводна 35 kV ћелија у SF6 техници
са новом припадајућом заштитно-
управљачком опремом, чиме је
повећана поузданост рада обрнуте
трансформације (20/35 kV) и јединог
35 kV извода, далековод „Хоргош“,
иначе радијално напајаног – каже
Наташа Ћопић, водећи стручни
сарадник у Служби за припрему
и надзор инвестиција Сектора за
планирање и инвестиције Нови Сад.
Комплет опремљене ћелије
напонског нивоа 35 kV су произвођача
„Сименс“, а за заштитно-управљачку
опрему на свим напонским нивоима
(110 kV, 35 kV и 20 kV) изабрана је
опрема америчког произвођача „СЕЛ“.
За адаптацију трансформаторске
станице 110/20 kV „Кањижа“
издвојено је око 70 милиона динара.
Електромонтажне и грађевинске
радове, како је то предвиђено
уговором, изводио је „ГАТ“ д.о.о.
Нови Сад.
М. Јојић
Завршена адаптација ТС 110/20/35 kV „Кањижа“
Увид и заштита
Последњих година
„Електропривреда
Србије“ улаже у
аутоматизацију
средњенапонске
дистрибутивне мреже
уградњом такозваних
риклозера (и
секционера), уређаја који
доприносе лакшој и бржој
локализацији квара, због
чега је потребно да се
усклади селективност
заштите са оном у
напојној
трансформаторској
станици. Такође, на овом
дистрибутивном подручју
НИС гради мале гасне
електране, чиме
постојећа дистрибутивна
мрежа постаје активна,
односно управљање се
вишеструко усложњава,
због чега за праћење
стања протока енергије и
заштиту уграђена опрема
у напојној трафостаници
постаје веома корисна.
Савремена „стодесетка“
за поуздано снабдевање
За 17.000купаца
електричнеенергије
обезбеђено је
брзоибезбедно
идентификовањекварова
наизводима
дистрибуција