Page 42 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

42
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
П
римена секционера
на дистрибутивном
подручју Београд
отворила је нову фазу
у спровођењу напредних функција
аутоматизације средњенапонске
електродистрибутивне мреже (СНДМ).
Досадашње фазе аутоматизације су
се базирале на децентрализованом
концепту, док се сада отвара пут ка
полуцентрализованом.
Напредни концепти аутоматизације
средњенапонске мреже воде ка
реализацији интелигентних мрежа које
треба да буду изузетно издржљиве
на поремећаје у мрежи. Оне поседују
алгоритме за брзу локализацију
деонице која је погођена кваром, при
чему у случају квара треба знатно
да смање време трајања прекида у
испоруци електричне енергије крајњим
купцима.
– Протекло је готово деценију и
по откако је на подручју тадашње
„Електродистрибуције Београд“
уграђена прва надземна опрема
за аутоматизацију СН мреже. Тада
је уграђен први риклозер, односно
интелигентни линијски прекидач,
чиме је почела прва фаза опсежног
пројекта аутоматизације СН мреже –
каже мр Душан Вукотић, специјалиста
у Дирекцији за управљање ДЕЕС „ЕПС
Дистрибуције“.
Будући да су дугачки надземни
средњенапонски водови заступљени
првенствено у приградским,
ободним деловима Београда, са
уградњом риклозера се почело на
критичним деоницама у земунским
насељима Сурчин, Угриновци,
Добановци, Бечмен и Јаково, као и
подавалским подручјима Рипањ и
Јајинци. Рикозери су уграђивани и
на надземним водовима у типичним
сеоским срединама на конзуму
Барајева, Сопота, Гроцке, Обреновца и
Младеновца.
Убрзо је уследила и уградња
средњенапонских блокова типа RMU
(Ring Main Unit) у централним градским
подручјима, према усвојеној концепцији
аутоматизације средњенапонске
мреже.
– У процесу аутоматизације
средњенапонске мреже на подручју
града Београда прекретницу је
представљала 2009. година. Тада
смо почели са реализацијом SN
SCADA система у који је требало
да буде интегрисана целокупна
до тада уграђена опрема за
аутоматизацију – каже наш саговорник
и додаје да је тада успостављен
нови телекомуникациони систем
за даљински надзор и управљање
целокупном средњенапонском
мрежом.
После тога, уследила је друга фаза
у оквиру које се приступило уградњи
риклозера на 35 kV напонском нивоу,
као и интеграција индикатора проласка
струје квара у оквиру 35 и 10 kV
средњенапонске мреже путем GSM
мреже у оквиру SCADA система.
– Сада се на дистрибутивном
подручју Београда спроводи трећа
фаза аутоматизације којом се
реализује уградња даљински
управљивих склопки – растављача,
секционера. Oна треба да заокружи
усвојени концепт аутоматизације
средњенапонске мреже, који је
успостављен пре скоро петнаест
година – истиче Вукотић.
За уградњу секционера је
специфично што ови уређаји
немају уграђене заштитне функције
које поседују риклозери. Они
зато имају подржане функције за
аутоматизацију средњенапонске
мреже које омогућавају
координацију са осталом опремом за
Унапређење средњенапонске мреже ДП Београд
Почела трећа фаза
аутоматизације
Секционери
сасвојим
функцијама
реализују
великиброј
логичких
шемакојеу
знатнојмери
скраћујувреме
залокализацију
деонице
погођенекваром
дистрибуција