Page 43 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
43
функција и аутоматике према унапред
утврђеним сценаријима испада.
Дистрибутивном подручју Београд
је расподељено шест секционера из
набавке за 2019. годину, а предвиђено
је да по два уређаја буду уграђена на
најкритичнијим правцима надземних
10 kV водова у огранцима Београд
центар, Баново брдо и Земун.
Планирано је да се уградња спроведе
у наредна два месеца. Важно је
напоменути да је први секционер
почетком јуна уграђен на подручју
огранка Београд центар, у насељу
Калуђерица, у Булевару револуције бр. 1.
Технички прецизније, први секционер
је уграђен на 10 kV надземном
воду који се напаја из ТС 110/10 kV
„Калуђерица”, изводна ћелија 41.
Секционери ће бити интегрисани
у радио-систем за даљински надзор и
управљање средњенапонском мрежом,
где је уговореним радовима планирана
интеграција 23 риклозера и ових шест
секционера.
Треба истаћи да се спровођење
планова за уградњу риклозера на 10 kV
напонском нивоу полако ближи крају,
јер ће у наредне две-три године бити
остварен коначан циљ, а то је укупно
200 риклозера уграђених и интегрисаних
у средњенапонску мрежу ДП Београд.
С тим у вези наш саговорник истиче
да је до сада уграђено 166 риклозера
на 10 kV напонском нивоу и да ће у
веома блиском периоду сви они бити
интегрисани у систем даљинског
управљања.
У циљу повећања степена
аутоматизације, а према усвојеној
концепцији и плановима, наставиће
се даље са интезивном уградњом
секционера на дугачким огранцима и
на главним правцима напајања, као
и са даљом уградњом интегрисаних
индикатора проласка струје квара.
На овај начин ће се заокружити
остварење концепције аутоматизације
средњенапонске мреже на
дистрибутивном подручју Београда.
– Концепција је усвојена 2003.
године и представља камен темељац
пројекта, који постепено и плански
кроз одређене фазе спроводимо већ
готово 15 година – закључује Вукотић.
Т. Зорановић
аутоматизацију. Ово је значајно, јер
секционери са својим функцијама
реализују велики број логичких шема
које у знатној мери скраћују време
за локализацију деонице погођене
кваром. Секционери се по усвојеној
концепцији уграђују на дугачким
огранцима, односно латералима, који
су дугачки више од три километра,
са најмање четири уграђене
трансформаторске станице.
– Примењена координација рада
уграђене опреме, као и заштитних
функција на самом средњенапонском
изводу, омогућава напредне шеме за
аутоматизацију, а све са циљем да се
достигне временски хоризонт од 30
секунди. У том року би успостављени
децентрализовани систем требало
да изолује деоницу погођену кваром.
У случају појаве квара на огранку,
уграђени секционер на самом његовом
почетку треба у предефинисаном
другом спором циклусу аутоматског
поновног укључења да сам препозна
да је огранак погођен кваром и да га
аутоматски изолује. Ово ће свакако
унапредити постојеће ефекте
аутоматизације средњенапоснке
мреже и омогућити да се постигну
задати циљеви – описује Вукотић.
Осим уградње секционера, на
огранку је неопходно да се изврши и
преподешавање појединих функција
постојеће опреме за аутоматизацију,
као и да се изврши целокупно
испитивање деловања заштитних
Циљ је напредна мрежа
Активности на уградњи секционера у средњенапонску мрежу, која је у
надлежности ОДС, иницирала је Дирекција за управљања
дистрибутивним електроенергетским системом, а набавку је
реализовала Дирекција за планирање и управљање „ЕПС Дистрибуције“.
Секционери са својимфункцијама реализују велики број логичких шема које
у знатној мери умањују време потребно за локализацију деонице погођене
кваром. Секционери се по усвојеној концепцији уграђују на огранцима,
односно дугачким надземним водовима – латералима, који су дужи од три
километра, са најмање четири уграђене трансформаторске станице.
– Фазу по фазу, на дистрибутивном подручју Београда се напредује у
спровођењу решења напредне аутоматизације средњенапонске мреже, а
све у циљу примене савремених решења интелигентних мрежа које на
ефикасан начин обједињују енергетску и телекомуникациону
инфраструктуру Оператора дистрибутивног система – оцењује Вукотић.