Page 16 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

16
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
рударство
В
ећ 36 година „Елмонт“ је
део „Метала“, а више од
50 година важна је карика
у квалитетном одржавању
опреме, што је први предуслов за
стабилан и континуиран производни
процес.
Пре више од пола века, 3. марта
1969. године, „Елмонт“ је основан као
самостално предузеће са седиштем
у Лајковцу. У састав тадашњег РЕИК
„Колубара“ улази 1. јануара 1983,
када постаје део „Колубара-Метала“.
Данас је један од четири погона
у „Колубариној“ организационој
целини „Метал“. Има 170 запослених
и организован је у четири радне
јединице.
Према речима директора Вељка
Ђурића, производне активности погона
„Елмонт” уско су везане за послове
електроодржавања. Реч је о изради
делова и склопова у радионицама,
ревитализацији и регенерацији
опреме и изради, монтажи и
одржавању електроенергетских и
телекомуникационих објеката на
терену. У машинском делу овог погона
актуелна је друга фаза изградње хале
за припрему материјала и припрему
и сређивање вулканизерских кућица
(УВТ уређаја).
– После успешно завршене прве
фазе, уз помоћ извођача радова
„Колубара-Грађевинара“ тренутно
постављамо стубове. Планирана је
и трећа фаза, која ће да обухвати
изградњу крова, постављање
изолације и све остале завршне
послове. Ово ће бити нова хала
за електро и машинску службу, а
паралелно сређујемо и део око хале,
магацински простор, радимо асфалтне
прилазе како би све било уређеније
и што функционалније за обављање
свакодневних послова – наводи Ђурић.
Он додаје да је инфраструктура у
погону претрпела велика оштећења
у поплавама пре пет година. Ипак, уз
помоћ представника из „Колубаре“
и ЕПС-а, управна зграда и кантина
су поново подигнуте и опремљене.
Замењен је намештај и остали делови
погона су враћени у оптимално стање.
Радна јединица „Метални погон“
израђује све врсте лаких челичних
конструкција и резервних делова.
Праве се мостови за прелаз преко
трака, трачни транспортери, стубови за
расвету, контејнери различитих типова
и димензија, пегле за вулканизацију
трака. У новије време заступљена је
технологија одржавања свих типова
челичнорешеткастих стубова за
далеководе.
Радници „Металног погона“
израдили су контејнер за „бандваген 2“,
у који је монтирана нова опрема
са фреквентним регулаторима, за
површински коп Поље „Г“. Такође,
за отварање ПК „Радљево“ рађени
су носачи каблова, кутије за
блокадне каблове, кутије за каблове
снаге, бравице за станице које су
ревитализоване, као и сва потребна
опрема и резервни делови за трасе
и погонске станице. Чак 70 тона
отпремљеног отпадног материјала
довољно говори о великом обиму
посла погона „Елмонт“.
– У РЈ „Енергетика“, која се бави
изградњом свих енергетских објеката,
електроинсталација, нисконапонских
мрежа, далековода до 35 kV,
трафостаница до 110/35 kV, монтажом
свих врста постројења и разводних
ормара, у току је реализација пројекта
„Коридори“, који обухвата измештање
пет далековода 35 kV због померања
магистрале. Недавно су завршени
радови изградње два далековода
од 6 kV у Скобаљу за „Тамнава-
Западно поље“. Окончани су радови
на далеководу 35 kV за „Прераду“ и
завршено је померање дистрибутивног
далековода у Барошевцу због
измештања реке Пештан – објашњава
Ђурић.
Он истиче да су сви запослени
константно ангажовани на разним
пословима у оквиру „Елмонта“, али
и као испомоћ у другим деловима
„Колубаре“, користећи сваки дан без
падавина да се уради што више посла.
Радна јединица „Телекомуникације“
бави се изградњом примарних и
секундарних телефонских мрежа
и инсталација, као и рачунарских
мрежа. Поред послова везаних за
телефонију и оптику, запослени
„Телекомуникације“ задужени су за
периодичне прегледе противпожарних
инсталација у „Преради“ и
„Металу“. Четврта радна јединица
„Одржавање електроенергетских
и телекомуникационих објеката“
дежурна је 24 сата и у обавези је да
по позиву у што краћем временском
року приступи отклањању кварова на
овим објектима.
М. Павловић
Више од 50 година рада погона „Елмонт“
Учешће у
подухватима
Запослени РЈ „Енергетика“
учестовали су у
последњем подухвату
рудара РБ „Колубара“,
транспорту рударских
машина-багера„глодара10“
и „бандвагена 2“ са Поља
„Д“ на ПК „Радљево“. Били
су максимално
ангажовани на
демонтирању и поновном
повезивању ваздушних
далековода приликом
преласка рударске опреме
преко локалног пута,
Ибарске магистрале и
пруге Београд–Бар.
Карика без које се неможе
Умашинском
делупогона
актуелнa
изградњaхале
заприпрему
материјалаи
УВТуређаја, док
сеуелектроделу
радина
измештању
далековода
Вељко Ђурић