Page 18 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

18
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
рударство
В
атрогасци „Прераде“ у
огранку РБ „Колубара“ од
октобра раде у знатно бољим
условима, јер су се уселили
у нову зграду ватрогасног дома,
који располаже са 312 квадратних
метара корисног простора. Од великог
је значаја за запослене у Служби
заштите од пожара у „Преради“, јер су
побољшани услови рада и олакшано је
чување опреме и возила.
– Захваљујући великој подршци
директора „Прераде“ Александра
Милићевића, као и доброј сарадњи
с пословодством ЕПС-а, „Колубаре“,
Синдикатом и извођачем радова
„Колубара-Грађевинаром“, решили
смо дугогодишњи проблем недостатка
простора за ватрогасну јединицу. Наш
рад ће убудуће бити много ефикаснији,
а возила ће и у зимском и летњем
периоду бити у гаражи. Нови објекат
сасвим ће променити услове рада
ове ватрогасне јединице. До сада смо
били распоређени на три различите
локације, што је продужавало
време делања – задовољан је због
новоотвореног објекта Дарко Терзић,
руководилац Службе.
Зграда Ватрогасног дома лоцирана
је на улазу у круг Топлане у Вреоцима,
где су и раније биле две гараже за
ватрогасна возила.
У приземљу зграде су дежурна
просторија намењена ватрогасцима и
вођи смене (ту је систем везе, радио-
станице, телефонска веза, надзор на
једном од система за дојаву гашења
пожара), две гардеробе, два купатила и
једна просторија која служи за смештај
ватрогасне опреме.
На првом спрату је просторија за
руководиоца службе, канцеларија за
командира ватрогасне јединице, две
канцеларије за референте заштите
од пожара, једна просторија за
чистачице и два купатила, док су на
другом спрату просторија за смештај
документације и додатне опреме,
као и канцеларија која је намењена
одељењу за проверу знања, а која
служи и као учионица за обуке мање
групе запослених.
– У Ватрогасном воду „Прераде“
укупно ради 31 запослени. И поред
тога што нам недостају радници, уз
велики напор и добру организацију
посла успевамо да изађемо у сусрет
свим захтевима погона. Потреба за
већим бројем извршилаца нарочито
долази до изражаја за време ремонта
и када се раде периодични прегледи
опреме и уређаја за заштиту од
пожара. Надамо се да ће се у
наредном периоду ватрогасни вод
попунити младим људима да би се на
време обучили – каже Терзић.
Према речима нашег саговорника,
ватрогасци су добро опремљени
неопходном опремом, која се
адекватно одржава. Њихов возни парк
чине три возила за гашење пожара, од
којих су два комбинована и снабдевена
свом потребном опремом, а треће је
мало техничко возило.
– Иако послове можемо да
завршимо с возилима која су нам
на располагању, значило би нам
и једно мање ватрогасно возило
за бржи долазак до места пожара
у кругу погона. Тако смо за 2020.
планирали набавку још једног
мањег комбинованог возила за брзе
интервенције – наводи Терзић.
Он додаје да би набавка овог возила
требало ускоро да се реализује, што
ће у великој мери утицати на брзину и
ефикасност њиховог рада.
– Ове године, једно комбиновано
возило је било генерално
ремонтовано, што је за нас веома
значајна инвестиција. С обзиром на то
да је возило старо готово 15 година,
овлашћена фирма је ремонтовала
мотор и заменила неопходне и
дотрајале делове, тако да је возило
сада у потпуности спремно за све
потребе наше јединице – нагласио је
Терзић.
Током девет месеци ове године
ватрогасна јединица је имала 206
интервенција на гашењу почетних
пожара. Најчешћи узроци пожара су
технолошки процес и самопаљења,
док су у мањој мери електричне
инсталације, трење и заваривачки
радови. „Прерадини“ ватрогасци
су помагали и колегама из других
ватрогасних јединица када им затраже
помоћ, а по потреби су интервенисали
и на цивилним објектима у насељима
у близини. Током тог периода била је
21 интервенција ван круга „Прераде“.
Т. Симић
Нови ватрогасни дом у „Преради“
Циљ – минимум
пожара
Циљ је да се број пожара
сведе на минимум.
– Редовно обилазимо
погоне и спроводимо
дежурства током ремонта
и најављених радова.
Трудимо се да процес
производње буде
организован тако да
подршка може да се
пружи благовремено, пре
него што дође до било
каквог инцидента –
истиче Терзић.
Брже и ефикасније
против пожара
Уместонатриразличите
локације, ватрогасциу
једномобјектуповршине
312квадратнихметара
Дарко Терзић