Page 24 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

24
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
термо
У
огранку ТЕНТ сваке
године се генеришу
велике количине отпадног
материјала, који настане
у процесу производње и током
ремонтних радова на блоковима.
Отпадни материјал који има употребну
вредност током године прода се
на основу уговора склопљених с
овлашћеним оператерима. Отпад који
нема употребну вредност и за који не
постоји интересовање на тржишту, а
огранак се законски обавезује да га
на регуларан начин збрине, помоћу
овлашћених оператера збрињава се на
за то предвиђена места.
У 2019. години, са све четири
локације огранка на којима су
инсталисани његови термокапацитети,
продате су укупно 5.343 тоне опасног и
неопасног отпада, а остварени приход
био је више од 143,5 милиона динара.
– Сву количину неопасног
отпада, више од 5.000 тона, купила
је фирма „Металпром“ из Ваљева.
Овом продајом остварен је приход
од око 140 милиона динара. Највеће
количине отпадног материјала продате
су са локације ТЕНТ А, сразмерно
инсталисаним капацитетима. У
структури неопасног отпада највише
је продато гвожђа и челика, више
од 4.000 тона, потом следе дрвени
отпад, гумени отпад, мешани и обојени
метали и друго. Уговор о продаји
неопасног отпада је у потпуности
реализован од средине априла до
средине новембра ове године –
објашњава Данијела Стублинчевић,
технолог за управљање отпадом у
огранку ТЕНТ.
У овој години су реализовани
уговори о продаји опасног отпада
(отпадна уља, отпадни оловни
акумулатори, електрични и
електронски отпад) са три овлашћена
оператера. То су „Оптима форма“
из Крушевца, „Небос“ из Севојна и
„Металпром“ из Ваљева.
– Укупно је продато 177 тона
опасног отпада и том приликом
остварен је приход од 4,4
милиона динара – нагласила је
Стублинчевићева.
Огранак ТЕНТ, у складу са
законским прописима, има обавезу
и да збрињава све врсте отпадног
материјала, који нема употребну
вредност, а мора бити уклоњен из
фабричког круга.
– Редовно се са све четири локације
огранка збрињавају неопасни отпадни
изолациони материјали, отпадна
јонска маса, ватрогасна црева,
стакло, пластика, керамика. Постоје
и специфичне врсте отпада које
настају само у одређеним деловима
огранка. Са ТЕНТ А се збрињава муљ
из третмана индустријске отпадне
воде, настао радом постројења
за пречишћавање отпадних вода
у ТЕНТ А. Из ТЕ „Колубара“ се
збрињава отпадни бели песак од
хемијске припреме воде, док се из
ТЕ „Морава“ збрињава муљ настао
декарбонизацијом воде.
Од опасног отпада који се генерише
у огранку, а нема употребну вредност,
збрињава се отпад с уљем и мазутом
и отпадним мастима, отпадни
растварачи и смеше растварача,
отпадна контаминирана амбалажа,
отпади који садрже живу или азбест,
боце од техничких гасова, отпадне
хемикалије и друго.
– До краја године или почетком
наредне очекује се покретање јавних
позива за продају нових количина
отпадног материјала које ће бити и
веће од овогодишњих. Примера ради,
складиште за привремено збрињавање
отпада на ТЕНТ А већ је препуно
отпадних материјала различитих
врста, што је у највећој мери резултат
недавно завршене ремонтне сезоне –
каже наша саговорница.
Она је подсетила да је ове године
завршена изградња складишта за
привремено збрињавање опасног
и неопасног отпада на ТЕНТ Б, али
се још чека употребна дозвола да
би се почело с радом. То је други
објекат ове намене у огранку, после
оног који је изграђен на ТЕНТ А. Оба
складишта садрже истоветне објекте,
који су различито распоређени, али
омогућавају правилно раздвајање,
разврставање и складиштење отпада у
складу са законским захтевима.
М. Вуковић
Продаја отпада у огранку ТЕНТ
Продаја
опасног отпада
Оператеру из Крушевца
„Оптима форми“ продато
је отпадно уље са све
четири локације, у
количини од 126,5 тона и
остварен је приход од 2,1
милион динара.
Оператеру из Ваљева
„Металпрому“ продато је
око 27 тона отпадних
електричних и
електронских уређаја са
све четири локације, а
приход је износио око 1,1
милион динара.
Оператеру из Севојна
„Небосу“ са четири
локације продато је око
13,6 тона отпадних
оловних акумулатора, а
приход који је остварен
износио је око 1,1 милион
динара.
Ипродаја и збрињавање
Одпродаје5.000тона
отпадногматеријала
остварен јеприходод
143,5милионадинара
Метални отпад на складишту ТЕНТ А
Данијела Стублинчевић