Page 26 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

26
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
термо
И
зградња постројења за
одсумпоравање димних
гасова (ОДГ) на блоковима
од 3 до 6 ТЕНТ А један је
од најзначајнијих подухвата у заштити
животне средине, не само на нивоу
огранка ТЕНТ, већ и „Електропривреде
Србије“. У реализацији овог пројекта,
који је и влада Јапана подржала
кредитом од 176 милиона евра, важну
улогу има Служба за безбедност и
здравље на раду и заштиту од пожара,
у сарадњи са осталим службама
ТЕНТ-а и ангажованих извођачких
фирми. Све њихове активности
усмерене су ка приоритетном циљу –
да се број повреда радника сведе на
минимум, а по могућству и потпуно
анулира. У досадашњој фази пројекта
то им је и успевало, што сведочи
о озбиљности приступа безбедном
извођењу радова.
– Послови засад одмичу
предвиђеном динамиком и постепено
добијају на интензитету. Упркос све
већој фреквенцији радника, а тиме
и повећаном ризику од њиховог
повређивања, чак ни у шпицу ремонтне
сезоне није било повреда на раду,
нити интервенција наше ватрогасне
јединице. Приликом периодичних посета
градилишту, надлежне инспекцијске
службе, првенствено инспекција рада и
инспекција за заштиту од пожара, нису
имале већих примедби. Сви учесници
су поштовали правила БЗР и ЗОП, што
је дало позитивне резултате – каже
Миленко Симић, водећи инжењер за
БЗР и ЗОП у ТЕНТ-у.
Да би се тако и наставило, редовно се
спроводи контрола безбедног извођења
радова, за коју су задужени представници
Службе за БЗР и ЗОП из ТЕНТ-а,
одговорна лица за БЗР из извођачких
Ц
иљеви екстерне надзорне
провере Система менаџмента
енергијом (EnMS), урађене
крајем новембра у огранку „ТЕ-КО
Костолац“, били су да се утврди ниво
усаглашености менаџмента или
његових делова са критеријумима
провере. Требало је да се утврди и
способност огранка да испуни захтеве
из примењивих закона, прописа и
уговора, као и ефективност која
осигурава да организација може да
очекује остварење постављених
циљева и способност да идентификује
области за потенцијално побољшање.
Проверивач SGS био је усмерен
на области производња електричне
енергије, топлотне енергије и угља.
Служба за интегрисани систем
менаџмента костолачког огранка
ЕПС-а похваљена је за посвећеност
документовању система EnMS,
израду детаљних упута и енергетског
преиспитивања. Провером је утврђено
да је пословање огранка усаглашено с
фирми и руководиоци радова. Уз
обиласке градилишта, одржавају се
састанци у вези са БЗР, на којима се
анализира актуелна проблематика
и у ходу траже одговори на текућа
питања. Сходно ситуацији на терену,
предлажу се још делотворније мере за
хитније отклањање уочених опасности,
експреснију доставу документације,
стриктније поштовање правила
безбедности на раду и ревносније
извршавање обавеза одговорних лица за
безбедност и здравље.
– Природа послова на изградњи
постројења за одсумпоравање је
таква да подразумева често извођење
сложених радних операција, које
су притом и високоризичне по
безбедност запослених. То су ископи,
високоградња, транспортовање тешког
терета и други високомеханизовани
захвати, уз коришћење снажних и
савремених машина, којима може да
управља само искусно, добро обучено
и способно особље. Будући да ће
у наредним фазама пројекта такви
послови бити све заступљенији, а
временски услови за рад све лошији
током зиме, радници су у обавези да
се придржавају мера заштите на раду
и да на прави начин користе заштитна
средства. С друге стране, задатак
одговорних за БЗР је да их контролишу
и да им на то константно указују –
истиче Симић, уз напомену да је веома
важна добра координација надлежних
за БЗР из ТЕНТ-а и извођачких фирми.
Љ. Јовичић
На градилишту постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕНТ А
Правила
Уколико се на радном
месту стриктно поштују
прописи, редовно
примењују мере
безбедности и правилно
користе лична заштитна
средства, вероватноћа да
ће доћи до повређивања
или оштећења здравља
радника практично је
минимална. Правила се
односе на све актере,
посебно због значаја
пројекта.
Безбедност је приоритет
Урађена екстерна провера Система менаџмента енергијом
Усаглашени с новим стандардом
Удосадашњој фази
пројектанијебило
тешкихповреданараду,
нитиинтервенција
Ватрогасне јединице
ТЕНТ-а, анадлежне
инспекцијскеслужбе
такођенисуималевећих
примедби 
новим стандардом, а дато је и неколико
препорука, од којих је једна да се у
наредном периоду обави планирање
обука за EnMS сходно захтевима нове
верзије стандарда ISO 51001:2018.
У Термоелектрани „Костолац Б“
препорука је да се настави са
заменом изолације паровода између
термоелектрана, са циљем да се
спрече евентуална цурења паре
и губици топлоте. Препорука је и
да се у случају знатних одступања
енергетских перформанси, као што је
потрошња лаког лож-уља блока А1,
потрошња евро дизела механизације и
слично, покрену акције истраге узрока
насталих промена и донесу адекватне
одлуке у циљу оперативне контроле.
П. Ж.
Акценат на безбедности радника