Page 27 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
27
и здрављем на раду. Има доста
поклапања између Закона о БЗР и
стандарда ISО 45001, иако је стандард
захтевнији – каже Љиљана Комленски,
руководилац Сектора за IMS у ТЕНТ-у.
Према њеним речима, активна
улога највишег руководства огледа се,
такође, у консултовању и укључивању
радника и њихових представника
(синдиката и Одбора за БЗР), као и у
успостављању и промовисању ОH&S
политике и организационе културе.
Највише руководство, кроз политику
IMS, даје обећања да ће организација
пружити безбедне и здраве услове рада,
испунити законске и друге захтеве,
елиминисати опасности и смањити
ризике, константно побољшавати
систем менаџмента безбедношћу и
здрављем на раду (ОH&S), консултовати
и укључивати раднике и њихове
представнике. Дата обећања се
испуњавају кроз реализацију циљева
безбедности и здравља на раду.
– Радницима мора бити омогућено да
указују на опасне ситуације и предлажу
мере за побољшања, без страха од
штетних последица. То је нешто што
највише руководство треба да подржи.
У огранку ТЕНТ највећи део захтева за
консултовање с радницима и њихово
учествовање је већ испуњен у раду
Одбора за БЗР, али и колективним
уговором – закључује Комленски.
Љ. Јовичић
У
огранку ТЕНТ прелази се
на стандард ISО 45001
интегрисаног система
менаџмента. С обзиром на
то да нови стандард има исту структуру
као ISО 9001:2015 и ISО 14001:2015,
стручњаци сматрају да је интеграција
знатно лакша.
Једна од новина у ISО 45001
односи се на концепт организације,
од које се захтева да размотри шта
радници и друге заинтересоване
стране очекују у смислу управљања
заштитом здравља и безбедношћу
на раду. Сходно томе, организација
мора да утврди које заинтересоване
стране су релевантне за њен
систем менаџмента безбедношћу и
здрављем на раду ОH&S, односно
који су релевантни захтеви тих
заинтересованих страна.
Сврха стандарда ISО 45001 јесте
да обезбеди висок ниво разумевања
важних питања која могу да утичу на
то како организација управља својим
обавезама и одговорностима кад је
реч о безбедности и здрављу на раду.
Питања којима се бави утичу на њену
способност да постигне предвиђене
циљеве: спречавање повреда на раду
или нарушавања здравља радника,
односно пружање безбедних и здравих
радних места. Да би се ти циљеви
постигли, веома је важно видљиво
лидерство, које се огледа у улози
највишег менаџмента.
У активностима у вези са преласком
на стандард ISО 45001, уз Сектор за
IMS, Службу за безбедност и здравље
на раду и заштиту од пожара (БЗР и
ЗОП), Службу за обуку кадрова и Одбор
за БЗР и ЗОП, учествује и највише
руководство огранка ТЕНТ, свесно да
је принцип личног примера једна од
главних одлика савремених менаџера.
– Систем менаџмента безбедношћу
и здрављем на раду ОH&S у ТЕНТ-у
веома добро функционише,
првенствено захваљујући залагању
и посвећености Службе БЗР и ЗОП,
односно учешћу радника свих нивоа и
функција, уз подршку и разумевање
највишег руководства. С друге стране,
прелазак на стандард ISО 45001 је
прилика да се ОH&S систем унапреди
и побољша. Исто као Закон о БЗР,
и стандард ISО 45001 даје највишем
руководству свеобухватну и крајњу
одговорност у вези са безбедношћу
Огранак ТЕНТ прелази на стандард ISО 45001
Менаџмент у
значајној улози
Новистандардзахтева
однајвишегменаџмента
лидерствоипосвећеност,
каоиконсултовањес
радницимаињиховим
представницима, који
чиневажанфактору
системуменаџмента
безбедношћуиздрављем
нараду
Лакше до циља
Стандард ISО 45001 представља веома добар алат којим се могу
обезбедити безбедна и здрава радна места. Руководство огранка ТЕНТ
увелико га користи. Без обзира на то што је већина захтева у њему
заснована на претходном стандарду ОHSAS 18001, постоје одређене
измене због којих је знатно лакша његова примена и интеграција у
постојећи IMS. Очекивања су да ће прелазак на овај стандард у
наредном периоду довести до крајњег циља.
Са новим
стандардом
лакше до циља
Љиљана
Комленски