Page 31 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
31
35 kV, постројење 6 kV са софт-
стартером 6 kV за мултистарт
конфигурацију, трансформатор
сопствене потрошње 6/0,4 kV,
средњенапонски каблови, развод
сопствене потрошње, једносмерни
развод са исправљачем, процесна
станица), као и грађевинско уређење
унутрашњег и спољног простора.
Испитивањима је верификован рад
новоуграђене опреме и проверене
функционалности.
Добробити пројекта реконструкције
пумпног постројења „Ђурићи“ су
продужење века трајања употребом
савремених технологија у систему
заштита и прелазак на аутоматизовани
начин управљања са логиком за
оптимизацију рада. Радове је изводила
„Електромотажа“ из Краљева, а надзор
ХЕ „Бајина Башта“.
Ј. Петковић
Р
еконструкцијом пумпног
постројења „Ђурићи“ продужен је
радни век овом помоћном објекту
реверзибилне ХЕ „Бајина Башта“.
Употребом савремених технологија
оствариће се мањи удари на енергетску
мрежу и смањити напрезање цевовода
у току заустављања пумпи. Осим
тога, оптимизацијом рада смањиће се
потрошња енергије и имати детаљан
увид у рад постројења.
Разлози за реконструкцију
постројења, које је изграђено 1984.
године с намером да прикупљену
воду из резервоара „Спајићи“ пумпа
у акумулацију РХЕ у Заовинама,
јесу дугогодишња експлоатација,
застарелост опреме, недостатак
резервних делова и проблеми који се
јављају приликом одржавања.
Од друге половине августа, када
су почели радови на реконструкцији,
урађена је демонтажа постојеће
електроопреме (трансформатори
35/6 kV, средњенапонске ћелије
35 kV и 6 kV, трансформатор 6/0,4 kV,
развод сопствене потрошње,
развод једносмерног напајања,
средњенапонски каблови, орман
управљања) и уградња и пуштање
у рад нове опреме (трансформатор
35/6,3 kV, средњенапонске ћелије
Пуштено у рад ПП „Ђурићи“ при РХЕ „Бајина Башта“
Дужи радни век
Испитивањима
јеверификован
радновоуграђене
опремеипроверене
функционалности
Производња
У току свог радног века од
1984. године до јула 2019.
пумпе су покренуте 25.104
пута и оствариле 268.946
часова рада. По основу
разлике пада на ком се
вода испумпана из
акумулације ПП „Ђурићи“
користи (пад РХЕ), ово
постројење остварило је
чисту добит од 520
гигават-часова
електричне енергије за 35
година рада, чиме се стиче
јасан утисак о важности
овог постројења за
производњу електричне
енергије.
Извођачи и
испитивања
Извођач „Voith“ из Аустрије
ради испитивања турбине
и турбинске регулације,
док је њиховом огранку из
Шведске поверено
испитивање генератора и
побудног система. „Елнос“
обавља испитивање
електричних заштита,
генератора, блок-
трансформатора, опреме
генераторског напона и
разводног постројења.
„Гоша Монтажа“ ради
испитивање система
расхладне воде, Институт
„Михајло Пупин“
испитивања на систему
управљања, а вибрације
агрегата испитује
„Виброакустика“.
Гаранцијска испитивања
поверена су
Електротехничком
институту „Никола Тесла“.
Утокусупреостала
испитивањакојатребада
докажудаопремакоја је
уграђенаимауговорене
параметре, односно
гаранцијскаиспитивања
К
ао и на претходна три
ревитализована агрегата ХЕ
„Зворник“, и на агрегату А4
уграђена је нова опрема: турбина,
турбинска регулација, систем расхладне
воде, систем ваздуха под притиском,
генератор са побудним системом,
опрема генераторског напона, систем
управљања, блок-трансформатор и
разводно постројење 110 kV.
Прва испитивања, без воде, почела
су средином новембра и трајала су
до 29. новембра. Реч је о тестовима
комплетне уграђене опреме, а после
тога агрегат је припремљен за прво
покретање, које је успешно извршено
29. новембра. Затим су уследили
тестови у празном ходу: старт, стоп,
побег, побуђивање генератора,
разбуђивање генератора, механичко
кочење. Прва синхронизација на
мрежу била је 4. децембра, а затим
су настављена испитивања у свим
режимима оптерећења, покретања
и заустављања агрегата: регулација
активне и реактивне снаге, избацивање
агрегата са мреже, електрично кочење,
испитивање електричних заштита,
испитивање система управљања.
У току су преостала испитивања
која треба да докажу да опрема која је
уграђена има уговорене параметре,
односно гаранцијска испитивања. По
добијању и потврђивању резултата,
планирано је да агрегат А4 до краја
године крене у пробни рад од месец
дана, информисали су нас из ХЕ
„Зворник“.
Приликом испитивања активно
учешће имају и стручњаци ХЕ
„Зворник“, као и надлежне дирекције
и сектори ЕПС-а и АД ЕМС-а, како би
се омогућили адекватни услови за
испитивања.
Упоредо са ревитализацијом
агрегата, урађена је ревитализација дела
сопствене потрошње ХЕ „Зворник“, тако
да су у пробном раду ревитализовани
кућни хидроагрегат од 650 kVA и нови
дизел-агрегат од 440 kVA.
Крајем новембра објављен је
позив за подношење понуда за
реконструкцију сопствене потрошње
у другој фази. Очекивања су да за око
две године ХЕ „Зворник“ буде потпуно
ревитализована, односно да ће, осим
завршетка ревитализације агрегата, бити
реконструисана и сва остала опрема.
Ј. П.
Приводи се крају ревитализација агрегата ХЕ „Зворник“
Следи пробни рад А4