Page 32 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

32
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
хидро
Б
алансирана производња
електричне енергије један
је од стубова на којима
се заснива производња и
пословање „Електропривреде Србије“
и стабилност електроенергетског
система Србије. И док сушна година,
као што је била 2019, може да погодује
ископавању угља, свакако није
идеална за производњу електричне
енергије у хидросектору. Ипак,
огранак „ХЕ Ђердап“ у 2019. години
успео је да оствари добре производне
резултате и планове, упркос борби с
лошом хидрологијом. Од 12 месеци,
на Дунаву су само мај и јун на граници
вишегодишњег просека дотока. Сви
остали месеци су подбацили. Највише
је затајио октобар, с просеком дотока
2.384 кубика.
ХЕ „Ђердап 1“
Динамички план производње
на првој ђердапској електрани је
остварен. Сви ремонти предвиђени за
ову годину су завршени и електрана
и сви објекти су апсолутно спремни
за надолазећи зимски период.
Суперструктура на Дунаву нису само
агрегати већ је ово сложен објекат
који пуни скоро пола века постојања.
Стручњаци свакодневно предузимају
мере да све функционише на нивоу.
Што се тиче заштите приобаља, сви
објекти у стању су пуне погонске
припремљености и спремни за зимске
услове. У последња два месеца 2019.
године у фокусу је било пуштање
у рад ревитализованог агрегата 2
највеће српске хидроелектране.
Он ради у уобичајеном режиму
експлоатације, као и остали
агрегати. Једино се разликује што
је под повећаним надзором, јер је у
гарантном року који ће трајати две
године, током којих је извођач радова
и испоручилац опреме „Силовије
машини“ из Санкт Петербурга
одговоран за евентуалне недостатке
у раду.
– За сад све функционише према
плану и редовно предузимамо све
потребне мере да тако и остане. Прва
провера следи после 2.000 часова
рада, а то се очекује у марту. У случају
да доток Дунава буде повољан, може
доћи до померања заустављања –
каже Радомир Митровић, директор
ХЕ „Ђердап 1“.
У току су активности на допреми
опреме за задњу фазу ревитализације
која ће „подмладити“ и модернизовати
агрегат 3, као и радови на опреми.
Криваје лопатица усмерног апарата су
на репарацији у погонима „Колубара
Метала“ у Вреоцима. Ревитализација
лопатица усмерног апарата ради се у
ремонтној бази ХЕ „Ђердап 1“. Делови
статора главног генератора су стигли
у електрану. Предвиђено је да се део
радова на монтажи статора обави на
монтажном простору, а затим пренесе
у генераторску јаму, где ће се обавити
монтажа намотаја штапова и остали
завршни радови.
Испорука делова турбине
планирана је за април, вратило и
радно коло стићи ће у електрану у
јулу 2020. Акценат је да се што више
радова заврши у припремном периоду
како би на главним радовима имали
на располагању већи број радника.
Сви су изгледи да ће последња фаза
ревитализације почети 1. септембра
2020. године.
ХЕ „Ђердап 2“
Са овако лошом хидрологијом
електрана 80 километара низводно
статистички је боље прошла. ХЕ
„Ђердап 2“
је 10. децембра испунила своје
обавезе из плана производње за
Добра производња упркос лошој хидрологији
Остварени планови
огранка „ХЕЂердап“
ХЕ „Ђердап 1“
Штосетиче
заштите
приобаља, сви
објектиустању
супунепогонске
пипремљености
испремниза
зимскеуслове