Page 34 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

34
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
„Мали
Јерусалим“
Због великог броја
манастира у пиротском
округу, Пирот је познат као
„мали Јерусалим“. Расвета
у селу Рсовци, на Старој
планини, урађена је за
осветљавање прилазног
пута за пећинску Цркву
Светог Петра и Павла.
У истом селу, за манастир
Светог Илије, урађена је
потпуно нова мрежа од
краја села до манастира,
у дужини од скоро
километар. Расвета је
урађена и у селу
Поганово, за манастир
посвећен Светом Јовану
Богослову.
За манастир Свети Кирик
и Јулита урађена је нова
10 kV мрежа, стубна ТС
10/0,4 kV и нисконапонска
мрежа од ТС до самог
манастира. Урађен је још
један 10 kV далековод,
стубна ТС и
нисконапонска мрежа у
селу Суково, за потребе
манастира Успења
Пресвете Богородице.
Д
ужи низ година огранак
Пирот бележи успехе у
пословању. Овај тренд
задржан је и 2019,
током које су постигнути бољи
резултати у односу на претходне
године. Показатељи успешности
у овом огранку, кога чине
електродистрибуције Димитровград,
Бела Паланка, Бабушница и Пирот као
седиште одсека/огранка, са укупно
49.633 купца, имају само узлазну
путању.
Све три високонапонске
трафостанице у огранку, од којих
је једна у Димитровграду, а две
су у Пироту, напонског су нивоа
110/35 kV. Чак 20 ТС је напонског
нивоа 35/10 kV, као и још три које
нису у власништву ЕПС–а, али их
ЕПС одржава. Једна од њих је ТС
„Топли До“, која је у власништву
дирекције града, а из ње се напајају
скијалиште и хотел на Старој планини.
Трафостаница
10/0,4 kV има укупно 510.
Дистрибутивна мрежа 35 kV
дугачка је 217 километара, а чини
је 17 ваздушних и 18 кабловских
водова. Водови 10 kV дугачки су
837 километара, од којих су 354
ваздушна, а 219 је кабловских водова.
Нисконапонска мрежа 0,4 kV дугачка је
1.500 километара. Електроенергетски
објекти и мерна места одржавају се
сопственим снагама.
– Планиране и реализоване
активности односе се на грађевинску
реконструкцију електроенергетских
објеката, замену дрвених стубова
бетонским, одржавање далековода и
нисконапонске мреже, као и на замену
проводника, изолатора и бројила, сечу
растиња, измештање мерних места
и све остале послове у Одсеку за
техничке услуге Пирот – каже Горан
Мишић, директор одсека Пирот у
Техничком центру Ниш. - Губици из
године у годину на целом подручју
бележе пад. Крајем 2015. били су 8,81
одсто. На крају наредне 8,08 одсто,
па крајем 2017. године 7,66 одсто, а
на завршетку 2018. губици су били
7,46 одсто. И овогодишњи резултат је
добар, а закључно с августом губици
су износили 7,23 одсто, што је испод
планираних.
Губитке су смањили и бољим
очитавањем.
– Детаљно смо анализирали
очитавање потрошње и дошли до
закључка да бољом организацијом
можемо да завршимо очитавање
за краће време. Тако смо
годинама децембарску потрошњу
очитавали све до средине јануара и
преношењем енергије у претходну
годину смањивали смо губитке у
њој. Истовремено смо нову годину
почињали повећаним губицима.
Одлучили смо да прекинемо ту праксу
и очитавање децембарске потрошње
завршимо у првих неколико дана
јануара. Мало-помало, променили смо
дугогодишњу праксу – наводи Мишић.
Одлучили су да у викенд-насељима
очитавање више не раде спорадично,
на три-четири месеца, већ сваког
месеца.
- Веће су шансе да неког затекнемо
у викендици и очитамо потрошњу ако
смо чешће на терену, нарочито тамо
где су мерна места унутар самих
објеката, а до њих је сваког месеца
немогуће доћи. Таквим односом
постигли смо да очитавање обавимо
на више од 95 одсто мерних места –
додаје Мишић.
Поред боље организације у
очитавању, свакако да је смањењу
Струка, организација и дисциплина у огранку Пирот
Опробан рецепт за успех
ГоранМишић
Кодвишеод80одсто
запосленихуогранку
урађено јеизмештање
мернихместа, јерсу
хтелидабудупример
суграђанима
дистрибуција