Page 36 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

36
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
Т
рафостаница 10/0,4 kV V-25
„Барајево млин“ лоцирана
је у центру Барајева, у
Светосавској улици. Пуштена
је у погон 15. априла 1965. године
као „кула“, која је у међувремену због
великог броја корисника проширена
просторијом 1 kV развода. Данас
напаја мноштво привредних објеката,
међу којима су телефонска централа,
пошта, зграда општине Барајево, млин
и други важни објекти и установе.
– Трафостаница је временом,
с порастом потрошње, мењала
капацитет. Али без обзира на то, било
је јасно да је дотрајала опрема спремна
за замену, као и да је пројектовање
и изградња нове трафостанице
типа монтажно-бетонске ТС (МБТС),
на месту постојеће „куле“, једино
техничко, а уједно и естетско решење
– каже Иван Михаиловић, главни
референт за припрему и надзор
инвестиције у ОДС „ЕПС Дистрибуцији“.
– Највећи проблем приликом
добијања одобрења за градњу нове
МБТС представљали су нерешени
имовинско-правни односи. То је
промењено након доношења Плана
генералне регулације за насељено
место Барајево, односно његове
прве фазе, која обухвата локацију
саме трафостанице – објашњава
Михаиловић. – Тим планом локална
самоуправа омогућила је „ЕПС
Дистрибуцији“ да почне пројектовање
нове трафостанице, јер је њена
локација сада и званично постала јавна
површина.
После израде пројекта и
прибављања одобрења за градњу,
„ЕПС Дистрибуција“ је 16. јула
добила решење о одобрењу за
извођење радова, то јест пријаву
радова, и почела са изградњом нове
трафостанице која ће се налазити на
локацији постојеће „куле“.
Михаиловић објашњава да су
прво, у складу с пројектом, сви
корисници напојени преко привремене
трафостанице, јер је растерећење
било немогуће. Крајем октобра почело
је рушење постојеће трафостанице
како би уместо превазиђене и
незграпне старе ТС на истом месту
била изграђена нова.
– Најважније је да грађани добију
квалитетнију електричну енергију и
да се смањи број прекида у напајању.
Реконструкција ТС „Барајево –
П
ољопривредна поља села
Самариновац ове године
добила су поуздан систем
за наводњавање, чију изградњу
је финансиралo Министарство
за пољопривреду, шумарство и
водопривреду Владе Србије. У Сектору
за управљање огранка Прокупље
истичу да су на иницијативу мештана
села Самариновац у општини
Житорађа Топличког округа за потребе
наводњавања урадили прикључни 10
киловолтни вод у дужини од око три
километра и четири бетонске стубне ТС
трафостанице 10/04 kV, свака снаге
160 KVA.
Пројекат је урадила пројектантска
фирма „Пресек“ из Ниша, по
препоруци и подлози коју је дала
Електродистрибуција Прокупље.
Извођач радова је на основу
наруџбенице и оквирног споразума
„Електроизградња Бајина Башта“.
Радови су почели крајем августа,
а за следећу годину из надлежног
министарства најављују реализацију
још једног пројекта система за
наводњавање поља, овога пута
Млин“ само је један од многобројних
примера успешне сарадње локалне
самоуправе и „ОДС Дистрибуције“.
Исти принцип замене дотрајале „куле“
трафостаницом типа МБТС планира се
у Барајеву за насеље Мељак ТС V-339
и насеље Бељина ТС V- 29. Одличан
пример наше дугогодишње успешне
сарадње је изградња повезног 10 kV
вода на улазу у Вранић, са Ибарске
магистрале. Његовом изградњом
остварено је поузданије напајање
електричном енергијом грађана у
насељима Вранић, Баћевац, Мељак
и Шиљаковац – рекао је Слободан
Адамовић, председник општине
Барајево.
Он додаје да се по истом принципу
планира градња повезног вода у
Барајеву, главном, Светосавском
улицом. Тиме се обезбеђује двострано
напајање дела Барајева у близини
основне и средње школе, дома
здравља и аутобуске станице. Вод
се, дакле, простире Светосавском
улицом ка Липовици и насељу Гунцати,
а његова укупна дужина је око 5,4
километра.
М. Стојанић
Дистрибутивни систем у општини Барајево
Планови
У плану је и изградња
10 kV вода на Липовачком
путу, који ће обезбедити
поузданије напајање
грађана у насељима
Липовица, Глумчево брдо,
Стара Липовица и
Ненадовац, као и
грађанима на делу улице
Липовачки пут, који
територијално припадају
општини Вождовац, каже
Адамовић, уз напомену да
су због повећане
привредне активности у
кратком периоду пуштене
у рад три трафостанице
које су у приватном
власништву и служе за
напајање различитих
привредних објеката.
Центар добија нову трафостаницу
ЕД Прокупље помаже развој пољопривреде у општини Житорађа
Електрификација поља Самариновца
Крајемоктобрапочело
јерушењепостојеће
трафостаницекакоби
уместопревазиђене
инезграпнестареТС
наистомместубила
изграђенанова
у суседним селима Пејковац и
Држановац.
Електрификација поља овог села
у општини Житорађа коштала је 16
милиона динара, док је за реализацију
целокупног система за наводњавање
Влада издвојила 42 милиона динара.
Пројекат је финансирала општина
Житорађа са два милиона динара.
Самариновац спада у жива моравска
села и познат је по узгоју лубеница.
Према последњем попису, у овом
месту живи око 800 мештана.
О. Манић
ПредседникопштинеАдамовићсапредставницимаОДС„ЕПСДистрибуције“
Слободан Адамовић
дистрибуција