Page 37 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
37
прекидача – реклозера у Сипићу и
Бошњану, као и локатора кварова,
скраћено је време лоцирања кварова
и смањен број купаца који остају без
електричне енергије.
Знатан део активности ТЦ
Крагујевац у општини Рача односио
се на контролу и измештање мерних
места, као и откривање неовлашћене
потрошње. Резултат тих активности
је већа поузданост у испоруци
електричне енергије, као и смањење
техничких и комерцијалних губитака.
– Због стања електроенергетских
објеката и мреже, а прилагођено
релативно малом броју купаца
и расположивим финансијским
средствима, у претходном периоду
су се интензивирали радови на
реконструкцији мреже и далековода
на територији Рачe, нарочито у
сеоском подручју. То ће бити један
од приоритета и убудућe. У току је
израда пројектне документације за
реконструкцију далековода и мреже
ниског напона у селу Мирашевац –
рекао је Бојан Ђурић, руководилац
пословнице Рача,која је део Техничког
центра Крагујевац.
Радове на тим инвестиционим
пројектима извели су радници фирме
„Електромонтажа“, а радове на
пословима одржавања запослени
у пословници Рача заједно са
радницима фирме „ГАТ“. Укупна
вредност ових улагања у општини
Рача 2019. износи око 13 милиона
динара, док вредност одржавања
објеката достиже 15 милиона динара.
Б. Радојевић
П
оред улагања у капиталне
објекте, попут важних
трафостаница и
далековода, у крагујевачком
Техничком центру могу се похвалити
и значајним активностима у
области инвестиција и одржавања
електроенергетских објеката у мањим
срединама, на сеоском подручју. Један
од руралних предела које покрива
ТЦ Крагујевац је и општина Рача, где
је много тога урађено у протеклом
периоду.
Недавно су у рачанском селу
Борци пуштени у рад самоуправљиви
регулациони трансформатори који
решавају проблем слабог напона.
Дуго је недозвољени пад напона
представљао велики проблем за
један број мештана села. Ово је чест
проблем на сеоском подручју, где је
мрежа стара, па се због повећане
потрошње и дужине водова јављају
лошије напонске прилике.
Досад су се ови проблеми
углавном решавали изградњом
10 kV водова и новим ТС 10/0,4 kV,
што је за руралну средину ипак велика
и тешко исплатива инвестиција.
Оптималним избором места уградње
ових регулационих трансформатора
побољшане су напонске прилике,
али су истовремено и смањени
губици, постигнут је бољи квалитет
испоручене електричне енергије и
остварене су велике уштеде.
Поред села Борци, урађено је много
и на другим локацијама. Тако је у
сарадњи са општином Рача изграђена
нова стубна трафостаница 10/0,4 kV
за потребе напајања постројења
за пречишћавање отпадних вода
у Доњој Рачи. Замењено је пет
средњенапонских постројења и
већи број нисконапонских ормана и
табли на стубним трафостаницама и
трафостаницама типа „кула“. Посебно
важна инвестиција је изградња
мешовитог вода „Сипић – Трска“,
дужине три километра, који је омогућио
везу између два далековода и на тај
начин знатно повећао поузданост
дистрибутивног електроенергетског
система.
У претходном периоду
реконструисано је и око 15 километара
нисконапонске мреже у селима
Бошњане, Сипић, Мало Крчмаре,
Трска, Поповић и Доња Рача. Замењен
је и већи број дотрајалих дрвених
стубова на далеководима који напајају
трафостанице на сеоском подручју.
Уградњом даљински управљивих
Значајне активности ТЦ Крагујевац у сеоским срединама
Решења за бољи напон у селима Раче
Завршена је
инсталација
новеопреме
зарегулацију
напонау
селуБорци,
уопштини
Рача, ради
квалитетнијег
снабдевања
електричном
енергијом
Разуђеност
Пословница крагујевачког
ТЦ у Рачи има 18
запослених који одржавају
електро­енергетске објекте
на територији општине, тј.
једну трафостаницу
35/10 kV и 78 трафостаница
10/0,4 kV, као и око 400
километара мрежена
нискомисредњемнапону, и
тонавеомаразуђеном,
брдовитом, руралномтерену
површинеодпреко200
квадратних километара, где
у19насељенихместаима
свегаоко4.500купаца.
Бојан Ђурић