Page 38 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

38
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
најава
Ф
абрика за производњу
пекарског квасца
„Биоспрингер Сента“
у процесу рада
користи велику количину воде.
Пречишћавањем отпадних вода из
таквог процеса производње помоћу
микробиолошког процеса настаје
биогас. Његовом когенерацијом
добијају се топлотна и електрична
енергија, која се у потпуности
испоручује електроенергетском
систему „Електропривреде Србије“.
Ова фабрика пре десетак година
била је награђена за допринос у
развоју привреде Северног Баната
и добила признање за друштвену
корисност за пројекат пречистача
отпадних вода, што ју је уврстило
у ред повлашћених произвођача
електричне енергије из обновљивих
извора.
– Циљ инвестирања у
когенеративно постројење је да се
биогас добијен пречишћавањем
отпадних вода искористи за
покретање гасних модула и на тај
начин као крајњи производ добије
топлотна и електрична енергија –
каже Александар Новаковић, менаџер
за воде у „Биоспрингеру“.
Он објашњава да се у једној фази
пречишћавања вода, уклањањем
органских материја и у условима
без кисеоника, у реакторима ствара
биогас са садржајем метана од 50 до
60 процената, који се путем генератора
претвара у топлотну и електричну
енергију.
– Топлотна енергија у
потпуности је искоришћена у
процесу производње, јер настаје
хлађењем генератора. А свакодневно
произведених девет MW електричне
енергије из ове фабрике се
Р
ади обезбеђивања двостраног
напајања за трафостаницу
110/20 kV „Бела Црква“,
оператор преносног система
је предвидео изградњу далековода
110 kV Бела Црква – Велико
Градиште. У току је завршна фаза
функционалног испитивања уграђене
опреме и како је предвиђено, радови ће
бити завршени до краја године.
Да би се нови далековод повезао
са трафостаницом 110/20 kV
испоручује на мрежу, одакле се
користи по потреби – објашњава
Новаковић.
Како се за производњу пекарског
квасца користи велика количина воде,
после прераде основних сировина у
технолошком процесу, у реку Тису
се из фабрике дневно враћа 2.000
кубних метара пречишћене воде
која не садржи штетне материје,
што је, како тврди Новаковић, у
складу са домаћим, европским и
светским стандардима. За то је, каже,
неопходно обезбедити оптималне
услове процеса рада уз непрекидну
контролу да би ова фабрика задржала
статус повлашћеног произвођача
електричне енергије и оправдала
суштину постојања, производњу
засновану на обновљивим изворима
енергије.
М. Јојић
Електрична енергија из отпадних вода у Сенти
„Пекари“ помажу производњу струје
Завршава се адаптација ТС 110/20 kV „Бела Црква“
Бољи квалитет мреже у Јужном Банату
Свакодневно
произведених
деветMW
електричне
енергијеиз
овефабрикесе
испоручујена
мрежу, одакле
секористипо
потреби
Даљинским
управљањем
осигурана
континуирана
испорука
електричне
енергије
„Бела Црква“, неопходно је било
изградити ново 110 kV далеководно
поље у тој ТС. Тако ће за 8.800
корисника дистрибутивног система
на том подручју бити обезбеђена
већа поузданост у снабдевању, а
даљинским управљањем осигурана
континуирана испорука електричне
енергије.
– Од веће опреме монтиран је
SF6 прекидач 110 kV „ГЕ Италија”.
Од истог произвођача набављени
су и монтирани нови сабирнички и
излазни растављачи са ножевима
за уземљење – каже Звонко
Слијепчевић, водећи стручни сарадник
за припрему и надзор инвестиција
у Служби за припрему и надзор
инвестиција ОДС „ЕПС Дистрибуција“
Нови Сад.
Он објашњава да су замењени
стари и постављени нови струјни
трансформатори 110 kV швајцарског
произвођача „Пфифнер“.
дистрибуција