Page 39 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
39
полуизоловани проводници.
Изградњом овог далековода
омогућићемо сигурније и поузданије
напајање електричне енергије за
подручје градског дела Младеновца и
околине. Тиме ће се створити услови
за проширење постојећих капацитета
и изградњу нових у наредном
периоду. Захваљујући сарадњи и
подршци локалне самоуправе и
председника општине, добили смо
неопходне дозволе које су биле
потребне за изградњу далековода –
наглашава Марић.
О значају ове инвестиције говори и
чињеница да су грађани Младеновца
на њу чекали неколико деценија.
Изградњом 35 kV далековода добиће
се појачање електричне енергије
у местима где је било проблема с
напајањем. То су Влашка, Шепшин,
Дубона, Кораћица и остала села која
припадају општини Младеновац. На
тај начин ће се одговорити захтевима
корисника у овом делу дистрибутивног
подручја Београд.
Поред тога што има повољан
географски положај, општина
Младеновац интересантна је за
инвеститоре и због близине путева
од јавног значаја. Побољшањем
електроенергетске ситуације,
повећаном снагом и сигурнијим
напајањем створиће се повољна
ситуација за бржи развој овог
региона.
– Захвалио бих првенствено
Влади Републике Србије, „ЕПС
Дистрибуцији“ и свима који су помогли
да се овај велики инфраструктурни
објекат заврши. Близина ауто-
пута Београд–Ниш и стабилна
енергетска инфраструктура су
предуслов за долазак страних и
домаћих инвеститора. По завршетку
радова биће обезбеђено још 4 МW за
потребе индустријске зоне – рекао је
Владан Глишић, председник општине
Младеновац.
Извођач радова је „Енерготехника
– Јужна Бачка“. Када се заврше
грађевински радови, односно монтажа
стубова, следи повезивање трасе
далековода 35 kV на мрежу.
К. Поповић
Р
адове на изградњи трасе
далековода 35 kV, који ће
повезати београдске општине
Младеновац и Сопот, а који
су почели крајем новембра, обишли
су Радета Марић, координатор за
дистрибутивно подручје Београд,
са сарадницима и Владан Глишић,
председник општине Младеновац.
Инвеститор је ОДС „ЕПС Дистрибуција“,
а укупна вредност овог пројекта је око
400 милиона динара.
Прикључење далековода на мрежу
је сложен процес. Прво се ради студија
изводљивости, следи израда пројектног
задатка и пројекта, добијање потребних
дозвола, расписивање тендера за
набавку опреме и извођење радова.
Приликом извођења радова, на терену
је неопходно обезбедити надзор над
грађевинским и електро радовима
да би се испоштовале све техничке
препоруке и интерни стандарди. Након
испуњења свих параметара следи
повезивање на мрежу.
Према речима Радете Марића, у
овај пројекат је досад уложено око 300
милиона динара.
– Говоримо о далеководу са
полигоналним стубовима најновије
технологије на које се постављају
Сигурније и поузданије напајање Младеновца и околине
Далековод за проширење капацитета
Собзиромнатода је
достигнутенергетски
максимум, изградњом
35kVдалеководадобиће
сепојачањеелектричне
енергијеуместима
где јебилопроблемас
напајањем
Тим
Да би извођење радова
протекло у најбољем реду,
неопходно је формирати
стручни тим. На челу тима
је Радета Марић, а вођа
пројекта јеЉиљана
Фундук, водећи стручни
сарадник за надзор за
објекте 110 и 35 kV. За
израду пројекта и
електронадзор задужен је
Милан Обрадовић, водећи
стручни сарадник за
пројектовање објеката
110 и 35 kV, док је за
грађевински надзор
задужена Наташа Парлић,
водећи стручни сарадник
за грађевински надзор.
Набављени су и монтирани нови
напонски трансформатори који
нису били предвиђени у типичној
шеми трафостанице некадашње
„Електровојводине“.
За прекидач 110 kV су адаптирани
темељи постојећег малоуљног
прекидача како би био постављен
нови прекидач, који је дупло лакши од
старог. За напонске трансформаторе
110 kV у далеководном пољу
изграђени су нови темељи, док
су остали задржани и на њима су
постављени нови носачи апарата.
– Што се тиче заштитно-
управљачке опреме произвођача
„Сименс“, предвиђено је да се
угради микропроцесорски уређај,
један у функцији главне и други
у функцији резервне заштите. Та
опрема је смештена у посебан релејни
орман у релејном простору унутар
трафостанице – каже Слијепчевић.
У трафостаницу је уграђена и
SCADA, коју је испоручио Институт
„Михајло Пупин“, чиме ће она постати
даљински управљива. Остало је да
се усклади рад две врсте заштите
и да се повежу на постојећи SCADA
систем. Како се очекује, после
функционалног испитивања опреме,
трафостаница 110/20 kV „Бела
Црква“ до краја године биће у пуној
функцији.
М. Јојић