Page 4 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

Добра сарадња Европске уније и ЕПС-а
Мобилне трафостанице
до краја године на мрежи
П
рва од укупно четири мобилне
трафостанице које је Европска унија
донирала „Електропривреди Србије“
пуштена је 29. новембра у пробни рад у
Крушевцу. Тиме је почела нова фаза пројекта
за модернизацију дистрибутивне мреже и
оспособљавање дистрибутивног система за брже
реаговање у ванредним ситуацијама.
Вредност инвестиције у три мање мобилне
трафостанице 35/10 kV, снаге по 8 MVA, износи
око 1,8 милиона евра, а извођач радова је ГАТ
из Новог Сада. Мобилне трафостанице ће током
пробног рада снабдевати део купаца Крушевца,
Пожаревца и Златибора, а после тога ће бити
распоређене у дистрибутивним подручјима
Краљево, Ниш и Крагујевац.
– Овај пакет нам омогућава реконструкцију
трафостаница, а да наши купци то не осете. Три
и по деценије није се обнављала дистрибутивна
мрежа, само се крпило и поправљало, посебно
у краљевачком и крушевачком крају. С обзиром
на то да озбиљне инвестиције усмеравамо у
том смеру, ово је једна од коцкица која је ЕПС-у
недостајала. Веома сам захвалан ЕУ на овом
пројекту и донацији. Трафостаница коју смо
данас примили и приказали од 35 kV је и лакша
за коришћење, јер се састоји из два сегмента,
што је решење наших инжењера – истакао је
Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС.
Безбедност опреме мобилних трафостаница
је на највишем нивоу и спремне су за рад
у специфичним спољашњим условима
карактеристичним за ванредне ситуације.
– Посебно нас овако кишни дани подсећају на
катастрофалне поплаве 2014. године. Зато смо
донирали овај пројекат вредан девет милиона
евра како би Србија могла боље да реагује ако
би се хитне ситуације десиле у будућности.
Уложили смо у врхунску технологију, што
је Србији било заиста потребно – рекао је
Сакеларис Хурдас, шеф Операције 3 Делегације
Европске уније у Републици Србији.
Пројекат је од великог значаја за целокупан
дистрибутивни систем ЕПС-а, јер се први пут
постројења са мобилним трансформаторима
110/35 kV и 35/10 kV прикључују на
дистрибутивну мрежу у Србији. Успешно је
реализована и обука запослених за употребу
мобилних трафостаница у хаваријским
ситуацијама.
– У име града Крушевца хвала делегацији
Европске уније. Посебно хвала ЕПС-у на великим
улагањима претходних година у расинском
подручју. Урађено је скоро 37 трафостаница, а
замењено преко 3.000 стубова и 122 km мреже
на територији Крушевца. Нисконапонска мрежа
је тако стабилизована и у околним селима,
којих има 101. Наши грађани сада могу да се
континуирано снабдевају електричном енергијом
– рекла је Јасмина Палуровић, градоначелница
Крушевца.
Четврта, највећа мобилна трафостаница
напонског нивоа 110/35 kV, снаге 20 MVA и
укупне вредности 1,4 милиона евра, распоређена
је у Београду и биће пуштена у пробни рад у
ТС Београд 2. Извођач радова је АББ.
Донација Европске уније за овај пројекат део
је ИПА II националног програма за Србију, који
је намењен отклањању последица поплава из
2014. године.
Р. Е.
4
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
ЕПС објектив
В.Д. ДИРЕКТОРА
Милорад Грчић
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ
Звездана Јовановић Поповић
ГЛАВНИ УРЕДНИК
Алма Муслибеговић
ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ УРЕДНИКА
Новица Антић
Милорад Дрча
(уредникфотографије)
Наташа Иванковић-Мићић
(технички секретар и документариста)
АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:
Балканска 13
11000 Београд
ТЕЛЕФОНИ:
011/2024-841
E-MAIL:
eps-energija@eps.rs
WEB SITE:
www.eps.rs
ЛИКОВНА И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА:
„Студио Платинум“, Београд
studio@platinum.rs
НАСЛОВНА СТРАНА:
Данило Мијатовић
ЛОГОТИП:
Милош Павловић
ШТАМПА:
ЈП „Службени гласник”,
Београд
ПРВИ БРОЈ ЛИСТА ЗДРУЖЕНЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ,
ПОД НАЗИВОМ „ЗЕП“, ИЗАШАО ЈЕ
ИЗШТАМПЕМАРТА 1975. ГОДИНЕ;
ОДМАЈА 1992. НОСИ НАЗИВ „ЕПС“,
ОД 6. АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ ЛИСТ
ИЗЛАЗИ ПОД ИМЕНОМ „kWh“, А ОД 1.
ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ „ЕПС ЕНЕРГИЈА“
ИЗДАВАЧ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
658(497.11)(085.3)
ЕПС Енергија
/ главни уредник Алма
Муслибеговић. - 2015, бр. 1 (јул)- .
- Београд : Електропривреда Србије,
2015- (Београд :
„Службени гласник“). - 30 cm.
Месечно.
Je nastavak: KWH.
Kilovat čas = ISSN 1452-8452
ISSN 2406-3185 = ЕПС Енергија
COBISS.SR-ID 216252172