Page 41 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
41
је неколико дана пробијала земљу
испод ауто-пута, а да притом није
требало заустављати саобраћај ни за
тренутак. Подземне воде су додатно
отежавале овај подухват. На овај начин
максимално је сачувана постојећа
комунална инфраструктура и створена
је траса дугачка 84 метра, конусног
облика, која својим најдубљим делом
лежи на 5,5 метара дубине. Трасом су
провучене заштитне цеви пречника
63 центиметра. У њих ће се положити
укупно девет електроенергетских
каблова напонског нивоа од 10 kV.
Радови ће се обављати у више етапа.
У складу с уговореним термин-планом,
предвиђено је да се до краја ове године
положе два 10 kV кабла и да се радови
наставе с пролећа.
Реализација уклапања стодесетке
на Аутокоманди у десеткиловолтну
мрежу на подручју општина Вождовац
и Врачар је комплексан пројекат. За
његово спровођење ангажован је
радни тим који предводи Александар
Милојковић, директор огранка „Београд
центар“, а у тиму су стручни инжењери
београдске „ЕПС Дистрибуције“
Иван Митев, руководилац сектора
у огранку „Београд центар“ Јанка
Пискла, одговорни пројектант, Горан
Стојановић, одговоран за надзор над
извођењем електрорадова, и Зоран
Благојевић, који обавља надзор над
извођењем грађевинских радова.
Извођење радова је уговорено
с фирмама „Електроизградња“,
„Флуоелектро“ и „Конвар“, које
су специјализоване за послове
подбушивања.
Т. Зорановић
Н
овоизграђена стодесетка
на Аутокоманди располаже
снагом од два пута 40 MVA.
Својим моћним капацитетом
омогућиће да се на дистрибутивну
мрежу прикључи велики број нових
корисника, будући да се на овом
подручју интензивно граде привредни
и стамбени комплекси. Трафостаница
110/10 kV „Београд 23“ на Аутокоманди
лоцирана је на граници огранака
„Београд центар“ и „Баново брдо“,
а изградњом нових 10-киловолтних
каблова побољшаће се напонске
прилике на дистрибутивној мрежи у
радијусу већем од пет километара.
Полагање 10-киловолтних каблова
почело је крајем новембра на страни
конзума које је у надлежности огранка
„Београд центар“. По завршетку овог
посла виши ниво квалитета испоруке
електричне енергије имаће бројни
досадашњи корисници, међу њима су
Клинички центар Србије, МУП у Кнеза
Милоша и бројне амбасаде.
Део постојеће 10 kV кабловске
мреже био је у лошем стању због
честих кварова током дугогодишње
експлоатације и преоптерећења.
Дотрајалост проводника и
пренапрегнутост мреже свели су на
минимум могућност резервирања
испалих трафостаница 10/0,4 kV. При
свему томе, и овде се експанзивно
гради, као уосталом у целој
престоници.
Изградњом нових 10 kV водова и
реконфигурацијом постојеће мреже,
на овом делу постићи ће се комплетно
растерећење дистрибутивне
десеткиловолтне мреже. Заједно са
ревитализацијом постојеће мреже
повећаће се квалитет испоручене
електричне енергије и сигурност
напајања, постићи ће се већа
флексибилност и адаптивност мреже.
ОДС „ЕПС Дистрибуција“ је почела
реализацију овог пројекта на терену,
након израде пројектне документације
и прибављања дозвола за извођење
радова. Почетни корак је био
технолошки захтеван и неуобичајен,
будући да је за полагање каблова од
нове стодесетке до купаца на другој
страни ауто-пута било неопходно
урадити подбушивање ове прометне
саобраћајнице. Специјална машина
Инвестициони радови београдске „ЕПС Дистрибуције“
Вредан
пројекат
Предвиђена вредност
пројекта уклапања
трафостанице 110/10 kV
„Београд 23“ у
десеткиловолтну мрежу
износи око 120 милиона
динара. Почетном етапом
радова на уклапању, које
обухвата полагање нових
10 kV електроенергетских
каблова на подручју
општина Вождовац и
Врачар, обезбедиће се
боље напајање на делу
конзума између ауто-
пута, Јужног булевара,
Аутокоманде и улице
Максима Горког, као и на
потезу између
Аутокоманде, Трга
Славија, Јужног булевара
и Макензијеве.
Нови 10kVкаблови за већи
квалитет ипоузданост
Изградњомнових
10kVводоваи
реконфигурацијом
постојећемреже, на
овомделућесепостићи
комплетнорастерећење
дистрибутивне
десеткиловолтнемреже
Специјална машина је пробијала земљу испод аутопута
У току су радови на уклапању нове трафостанице на Аутокоманди у 10 kV мрежу