Page 42 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

42
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
У
пожару који се догодио
у новембру 2016. зграда
диспечерског центра у Нишу
претрпела је огромну штету.
Пожаром је у потпуности уништена
диспечерска сала ПДЦ, а четири
канцеларије на улазу у салу су знатно
оштећене.
После јавне набавке, кренуло се
у обнову. Замењена је столарија на
првом, другом и трећем спрату, а на
трећем спрату направљена потпуно
нова сала у којој је смештен подручни
диспечерски центар.
– У новој сали је инсталирано
шест најмодернијих професионалних
дисплеја великих димензија, који
диспечерима омогућавају већи комфор
у раду, бољу прегледност комплетне
мреже (односно електроенергетских
објеката) на територији огранка Ниш
и олакшавају управљање објектима
који се налазе у систему даљинског
надзора и управљања – каже
Братислав Николић, директор Сектора
за управљање ДЕЕС у Нишу.
Реновиране су и канцеларије
на другом спрату, а делимично је
реновиран и ходник. Диспечерске
сале и нове канцеларије на другом
спрату су опремљене, уграђен је
систем централне климатизације, као и
грејање на другом и трећем спрату.
У међувремену се радило на изради
имовинско-правне документације
неопходне за прибављање дозволе за
реконструкцију и санацију крова и сале
диспечерског центра, који су знатно
оштећени у пожару. После јавне набавке,
на основу које је направљен елаборат
за санацију, урађена је потпуна санација
конструкције у делу диспечерске сале и
санација крова изгорелог у пожару, као
и канцеларија у делу зграде на трећем
спрату. Реконструисане су и канцеларије
на првом спрату зграде, док је у делу
степенишног простора изграђена нова
O
гранак ЕД Ужице има девет
погона који електричном
енергијом напајају исто толико
општина у Златиборском округу,
а реконструкција нисконапонске
мреже је један од главних послова на
свим деловима територије. У погону
Чајетина завршена је реконструкција
нисконапонских мрежа у селима
Раковица и Јевтовићи.
У Бајиној Башти је планирана
уградња око 130 нових бетонских
стубова на пет приоритетних мрежа
ниског напона у селима Оклетац,
Рогачица, Зауглине и Вишесава, у
дужини од око шест километара. На
овим мрежама се такође планира
уградња самоносивог кабловског
снопа (СКС) и замена кућних
прикључака. Досад је уграђено око
29 километара СКС-а, при чему су
завршени радови на 16 мрежа ниског
напона, и то на трафоподручјима
Гвоздац VIP, Оклетац поље, Овчиња
ограда, а газишта обложена керамичким
плочицама.
– Искористили смо прилику да одмах
уградимо и систем за дојаву пожара и
формирамо противпожарне секторе у
складу с пројектом заштите од пожара
– каже Николић. – У реконструисаној
сали формиран је дистрибутивни
диспечерски центар (ДДЦ Ниш), који ће,
према плану, 2020. преузети комплетно
управљање електроенергетским
објектима, односно трафостаницама
110 kV напонског нивоа, којих на
територији дистрибутивног подручја
Ниш тренутно има укупно 37. У
перспективи предвиђамо преузимање
оперативног управљања и над
објектима 35 kV напонског нивоа на
комплетној територији дистрибутивног
подручја, у складу са концептом
управљања дистрибутивним системом
на територији целог ОДС-а. Зато је
диспечерска сала опремљена по
најмодернијим стандардима, како у
погледу ентеријера тако и система.
У згради је уграђен модеран систем
грејања и хлађења, а у сервер сали
систем за непрекидно напајање
SCADA система, телекомуникационог
и осталих пратећих виталних делова
система који су у функцији поузданог
непрекидно напајање.
М. Видојковић
Реконструисана зграда ДЦ у Нишу
И дизел-агрегат
У дворишту зграде је
уграђен и дизел-агрегат,
чији је капацитет такав да
може да напаја све
потрошаче у згради, што
је нарочито важно ако се
има у виду значај
диспечерског центра за
поуздано и сигурно
снабдевање корисника
електричном енергијом,
додаје Николић.
У завршној фази
реконструкције
диспечерског центра, која
ће бити спроведена до
краја ове и у наредној
години, биће завршени
радови на реконструкцији
крова зграде и уређењу
фасаде.
Обнова после пожара
Реконструкција мреже у огранку Ужице
Боље снабдевање Златибора
Уреконструисаној
салиформиран
једистрибутивни
диспечерскицентар
(ДДЦ)Нишкојиће,
премаплану, 2020.
годинепреузети
комплетноуправљање
електроенергетским
објектима
поље, Веизовићи два, Вишесава,
Вишесава два, Страњак у Улици
Цветка Јелисавчића, Церје, Заглавак,
Рача, Јасик, Калуђерске баре,
Рогачица, Злодол, Дуб и Љештанско,
а у току су радови на још два објекта у
трафоподручју Цветковац у Оклецу и
Малишев поток у Зауглинама.
У погону Нова Варош подигнути су
сви стубови на мрежама ниског напона
које су биле у плану реконструкције.
Електромонтажни радови су комплетно
дистрибуција