Page 43 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
43
вода између Новог Сланкамена и
Сурдука, ова два 20 kV извода повезаће
се у прстен, чиме ће бити омогућено
резервно напајање између тих извода.
То је веома важно у случају кварова
на неком делу 20 kV далековода,
јер се скраћује време безнапонског
стања и трајања испада, чиме ће
бити омогућено напајање дела
средњенапонске мреже који је у квару
преко резервног правца, из Инђије или
из Старе Пазове – објашњава Антић.
Изградњом 20 kV кабла између
ових насељених места омогућено је
напајање црпних станица које ће у
најскорије време бити изграђене у
уском подручју Дунава са сремске
стране. Изградња одговарајућих
стубних трафостаница 20/0,4 kV
или монтажно-бетонских 20/0,4 kV
за потребе напајања тих црпних
постројења биће олакшана, јер оне
могу да се снабдевају преко новог 20
kV кабла који се гради у путном појасу
локалног пута Сланкамен – Сурдук.
М. Јојић
Н
а дистрибутивном
подручју oгранка
Еллектродистрибуција
Рума у току је реализација
још једне инвестиције. Изградња
20 kV кабловског вода у дужини од
3.400 метара омогућиће повезивање
два радијална 20 kV извода из две
стодесетке – у Инђији и у Старој
Пазови. Тако ће поред веће сигурности
у снабдевању електричном енергијом
37.000 купаца на том дистрибутивном
подручју, бити побољшани и
показатељи поузданости напајања
у насељеним местима на сремској
страни.
Изградњом 20 kV кабловског вода
биће повезана места Нови Сланкамен
и Сурдук, јер ће кабл дужине
3.400 метара спојити два до сада
радијална 20 kV извода из две напојне
трафостанице 110/20 kV на подручју
oгранка Електродистрибуције Рума.
– Реч је о средњенапонском 20 kV
изводу „Нови Карловци“ из напојне
трафостанице110/20 kV „Инђија 2“
и 20 kV изводу „Стари Бановци“ из
трафостанице110/20 kV „Стара
Пазова“ – каже Александар Антић,
шеф Службе за енергетику у румском
oгранку и објашњава да су оба 20 kV
извода веома дугачка и напајају велико
географско подручје.
Тако се са 20 kV извода „Нови
Карловци“ електричном енергијом
снабдева црпна станица и саобраћајна
петља у Инђији, насељена места
Нови Карловци, Нови Сланкамен,
Стари Сланкамен, Сланкаменачки
Виногради, као и простране викенд
зоне Кошевац, Јанда, Почента,
Одушевац и Заград.
С друге стране, 20 kV извод „Стари
Бановци“ снабдева електричном
енергијом насељена места Стари
Бановци, потез Петринци између
Бановаца и Белегиша, Белегиш и
Сурдук, као и припадајуће викенд
зоне уз ова места. Антић каже да
је на том подручју последњих 20
година никао већи број пословних и
привредних објеката за чије потребе
су изграђене стубне и монтажно-
бетонске трафостанице 20/0,4 kV, које
се напајају преко 20 kV извода „Стари
Бановци“.
– Изградњом новог 20 kV кабловског
Унапређење квалитета снабдевања у огранку ЕД Рума
Нови 20 kV кабловски вод
ПовезујусеНови
СланкамениСурдук, јер
ћекаблдужине3.400
метараспојитидвадо
садарадијална20kV
изводаиздвенапојне
трафостанице
Воће
На подручју Новог и
Старог Сланкамена
последње две деценије
интензивно се развија
производња воћа,
посебно јабука и бресака.
– Због тога је изграђен
већи број хладњача у
којима се ти производи
складиште. То је
условило подизање
стубних
трансформаторских
станица 20/0,4 kV које се
напајају преко 20 kV
извода „Нови Карловци“
– каже Антић.
завршени на трафоподручјима
Тисовица 1, Василићи 2, Грујичићи,
Шуљагићи – Паун.
У Пријепољу је планирана
реконструкција укупно 34 километра
мреже ниског напона преко оквирних
споразума. Предвиђени су радови на
укупно 14 мрежа на трафоподручјима
Забрњи, Тоци, Чикер, Пријесњаче,
Првљене, Камењача, Милошев До,
Гостун, Звијезд, Јунчевићи, Горњи
Страњани, Рогуше, Дуге Њиве,
Матаруге и Ивезићи.
У Прибоју је завршена
реконструкција на нисконапонским
мрежама Лука, Мраморје, Милијеш и
Пења Глава.
М. Буљугић