Page 7 - EPS ENERGIJA 54_decembar 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
децембар
2019.
|
7
дна. Корито се облаже уградњом
геомембране, а изнад и испод се
уграђује геотекстил. Мајор корито
се не облаже геомембраном. У првој
половини децембра завршеност
радова на првој фази регулације реке
и контроле отицања поплавних вода
износила је 98 одсто, на измештању
пута Барошевац – Зеоке – Медошевац
у првој фази 60 одсто, а на измештању
цевовода пијаће, техничке и сирове
воде за снабдевање индустријских
објеката и инфраструктурних објеката
Поља „Е“ у Барошевцу 99 одсто.
Паралелно са измештањем
Пештана изграђен је и приступни пут
Барошевац – Медошевац – Вреоци.
Дужина измењеног дела трасе је око
пет километара.
Преко новог корита изграђен је
и нови мост. Дуг је око 50, а широк
10 метара. На мосту су и пешачке
стазе, са обе стране коловоза.
Иначе, регулација Пештана условила
је и измештање дела трасе локалног
пута Лазаревац–Зеоке у дужини од
339 метара.
Као и у случају ранијих инвестиција
овог типа, радовима је претходио дуг и
обиман посао припреме документације
и обезбеђивања сагласности и дозвола
релевантних институција. Такође,
завршена је експропријација, као и сви
припремни радови.
Значај померања дела трасе
Пештана у првој фази, дела локалног
пута и пратеће инфраструктуре
потврђен је и тиме што је, уз
измештање Ибарске магистрале,
проглашен пројектом од значаја за
Републику Србију.
M. Караџић
У
складу са стратегијом
развоја Рударског басена
„Колубара“, завршава
се пројекат измештања
дела водотока Пештана у првој
фази, локалног пута Барошевац
– Медошевац – Вреоци и пратеће
инфраструктуре.
Како објашњава Новица Љушић,
помоћник директора за инвестиције,
развој и унапређење производње,
завршетак овог стратешки важног
пројекта је предуслов откопавања
угља на површинском копу
Поље „Е“, заменском ресурсу и
природном наставку Поља „Д“ чији
се експлоатациони век ближи крају.
Регулација дела тока Пештана припада
инвестиционим подухватима који
дугорочно обезбеђују континуитет
и одрживост производње угља у
„Колубари“, тј. стабилно отпремање
довољних количина лигнита пут
термоелектрана „Никола Тесла“.
Због отварања Поља „Е“, корито
Пештана померено је низводно од
Барошевца у дужини од 3.977 метара.
Радови су започети у августу 2018.
године, а посао је радио конзорцијум
фирми предвођен београдским
„Хидро-Таном“.
Ширина минор корита „новог“
Пештана у дну је шест метара, дубина
је три и по метра, нагиби косина обала
1:2, ширина круне деснообалног
насипа осам метара, а нагиби косина
насипа 1:2. На деловима новог корита,
са повећаним брзинама тока воде,
при поплавним таласима, обале и
дно корита осигурани су од ерозије
и претераних деформација. Корито
је осигурано обалоутврдама од
гранулисаног ломљеног камена.
Иначе, дуж корита обложени су
дно и косине до три метра мерено
вертикално од пројектованог
Пројекти за стабилну производњу у источном делу РБ „Колубара“
Измештање Пештана при крају
Измештањемдела
водотокаПештанау
првој фази, дужине3,9
километара, локалног
путаБарошевац–
Медошевац–Вреоции
пратећеинфраструктуре
стварајусеусловидасе
откопаваугаљнаПољу „Е“
Друга фаза
На рељеф колубарског
краја утицаће и
измештање још једног
дела Пештана, односно
регулација реке у другој
фази са измештањем
локалног пута. Припрема
овог пројекта почела је
прошле године.
пута кошта око милион евра, односно
нешто мање од 120 милиона динара
– рекао је Грчић и додао да ЕПС све
ради да би прекиди у напајању били
што краћи.
Грчић је подсетио да ЕПС
наставља са модернизацијом широм
Србије јер поред тога што све
институције морају да имају стабилно
напајање, и привреда расте, све већи
број инвеститора стиже, па је развој
енергетске инфраструктуре услов за
даљи привредни раст.
– Градимо нове трафостанице,
реконструишемо старе, јачамо целу
мрежу, повећавамо капацитет и
стварамо услове за нове инвестиције
– рекао је Грчић и додао да тиме ЕПС
прати и развојну политику Александра
Вучића, председника Србије.
Р. Е.