Zaštita životne sredine

Ekoloska odgovornost.JPG

Prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola i Uredbi o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole za postojeća postrojenja za proizvodnju termoelektrične i toplotne energije TE „Kostolac A"  i TE „Kostolac B" je u obavezi da sačini Plan praćenja stanja životne sredine, kao obavezan deo dokumentacije koja se podnosi uz zahtev. Monitoring se sprovodi radi dobijanja pouzdanih, kvalitetnih i kvantitetnih podataka o stanju i zagađenju životne sredine. Praćenje emisije i imisije štetnih čestica, isparenja, dimnih gasova i ostalih zračenja u stalnoj je obavezi Ogranka „TE-KO Kostolac“.

 Procesom rada u Ogranku „TE–KO Kostolac“ (TE „Kostolac A“, TE „Kostolac B“, PK „Drmno“ i PK „Ćirikovac“ kao organizacioni delovi ogranka) nastaje i otpad, kako opasan tako i neopasan. Emisija buke javlja se od rada mašina i uređaja. Povećana emisija buke je naročito pri kretanju odnosno ispadu blokova.

 

Plan saradnje sa zainteresovanim stranama - JP EPS - Ogranak TE-KO Kostolac

 

MERNA MESTA KVALITET AMBIJENTALNOG VAZDUHA.jpg 

 

02-Ekoloska odgovornost-02-RADIOAKTIVNOST.jpg 

 

03 - MERNA MESTA ZEMLJISTA.jpg 

04 - MERNO MESTO VODE.jpg 

 

 

Top