Energetska efikasnost, zaštita životne sredine i BZR

​​​​Energetska efikasnost

Donošenjem Zakona o efikasnom korišćenju energije i podzakonskim aktima stvoreni su uslovi za primenu Sistema energetskog menadžmenta u svim sektorima potrošnje enegrije u Repulici Srbiji. Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ kao obveznik sistema energetskog menadžmenta, imenovala je energetskog menadžera i za Ogranak „Panonske TE-TO“. Ogranak „Panonske TE-TO“ izrađuje godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede primarne energijza TE-TO „Novi Sad“​ i TE-TO „Sremska Mitrovica“ i dostavlja nadležnom ministartsvu i zainteresovanim stranama.

Ogranak „Panonske TE-TO“ kontinuirano radi na primeni kratkoročnih i dugoročnih mera za unapređenje energetske efikasnosti, u skladu sa pozitivnom praksom u postrojenjima istog ili sličnog tipa.

 

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine je dinamičan proces koji se suočava sa postojećim i novim izazovima – starost proizvodnih pogona, nove regulative, itd. Ogranak „Panonske TE-TO“ se trudi da ide ukorak sa svetom, te je briga o povećanju stepena energetske efikasnosti, smanjenje i pravilno zbrinjavanje otpada, smanjenje emisije i imisije štetnih gasova u okolinu, edukacija osoblja, i uključivanje ovog aspekta u procese odlučivanja na nivou uprave Ogranka već godinama stalna praksa. Zahtevi standarda ISO 14001 su utkani u sve razvojne projekte koje pripremamo ili već sprovodimo.

Najznačajniji projekti iz oblasti zaštite životne sredine su:

  • Učešće u izradi studije za smanjenje emisije NOx u vazduh koji će se sprovoditi na nivou JP EPS
  • Unapređenje upravljanja otpadnim vodama
  • Unapređenje upravljanja otpadom
  • Poboljšanje upravljanja hemikalijama.

 

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu

Činjenica je da se briga o zdravlju i bezbednosti zaposlenih neposredno odražava na individualnu i organizacionu uspešnost, troškove poslovanja i očuvanje kadrovskih potencijala. Postupna, ali temeljna primena standarda koji proizlaze iz ISO 45001 (Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu)​​ i drugih zakonskih regulativa, donose rezultate: obezbeđivanje neškodljivih i bezbednih uslova rada i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja svih zaposlenih.

U Ogranku „Panonske TE-TO“, zaposleni se kroz stalnu obuku upoznaju sa mogućim rizicima na poslu; obezbeđuje se odgovarajuća zaštitna oprema i preduzimaju se druge neophodne zaštitne mere. Zbog karakteristika delatnosti, izdvojeni su poslovi koji su visoko rizični za ljudsko zdravlje, čak i onda kada se u organizaciji primenjuju svi relevantni propisi iz oblasti zaštite zaposlenih i zaštite na radu. Nad izvršiocima tih poslova primenjuju se mere posebne, pojačane ili dodatne, zaštite, u odnosu na sve ostale – nad kojima se primenjuje opšta zaštita zaposlenih.Top