Istorijat

​​​TE-TO “Novi Sad"

1977. Početak gradnje TE-TO “Novi Sad".

1981. Početak proizvodnje električne i toplotne energije u TE-TO “Novi Sad", prva faza.

1982. Povezivanje sa toplanom „Istok“ i početak snabdevanja toplana toplotnom energijom za grejanje Novog Sada

1984. Početak proizvodnje elekterične energije u TE-TO “Novi Sad", druga faza.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

TE-TO “Zrenjanin"

1952. Izgrađena „Termoelektrana“ u krugu IPK „Servo Mihalj“.

1978. Početak izgradnje nove TE-TO “Zrenjanin" snage 120 MW.

1989. Pripajanje „Termoelektrane „Servo Mihalj“ novoj elektrani TE-TO “Zrenjanin".

1989. Završetak izgradnje TE-TO “Zrenjanin" i početak proizvodnje električne energije i tehnološke pare.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

TE-TO “Sremska Mitrovica"

1962. U okviru fabrike celuloze i papira „Matroz“ izgrađena energana na ugalj za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

1977. Modernizovana energana izgradnjom dodatnih malih kotlova na gas i mazut

1977. Izgrađen novi pogon većih energetskih kapaciteta za proizvodnju električne i toplotne energije na gas i mazut

1981. Energana prelazi u vlasništvo SOUR Elektrovojvodina i postaje TE-TO “Sremska Mitrovica"

2012. Početak proizvodnje toplotne energije uz korišćenje biomase kao primarnog goriva

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1991. Odlukom Upravnog odbora “Elektroprivrede Srbije" formirano je Javno preduzeće za proizvodnju termoelektrične i toplotne energije „Panonske elektrane“, u čiji sastav su ušle tri postojeće termoelektrane-toplane: TE-TO “Novi Sad", TE-TO “Zrenjanin" i TE-TO “Sremska Mitrovica".

2006. Javno preduzeće „Panonske elektrane“, tokom vlasničke tranformacije u srpskoj elektroprivredi, prelazi da posluje u okviru JP EPS sa novim pravnim statusom i pod novim imenom: Privredno društvo “Panonske termoelektrane toplane" d.o.o. Novi Sad.

2015. U skladu sa statusnim promenama predviđenim Programom reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, na koji je Vlada Srbije dala saglasnost, od 1. jula 2015. godine „Panonske termoelektrane-toplane“ su Ogranak u okviru Javnog preduzeća „Elekroprivreda Srbije“.

2023. ​Od 6. aprila "Elektroprivreda Srbije"​ je zatvoreno akcionarsko društvo, a Panonske TE-TO su jedan od ogranaka

Top