Kogeneracija

​​​Kogeneracija (kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije) predstavlja proces proizvodnje električne energije uz istovremenu proizvodnju toplotne energije, koja se inače gubi u kondenzacionim procesima.

Iskorišćenost energije goriva u kondenzacionim termoelektranama najčešće iznosi 30-40%, dok u kogeneracionim postrojenjima ona doseže čak više od 85% i to upravo stoga što se toplotna energija u vidu pare ili tople vode, istovremeno, tokom procesa proizvodnje električne energije, koristi za potrebe grejanja ili tehnološkog procesa kod industrijskih potrošača. Time se ostvaruju značajne uštede u potrošnji primarne energije za isti obim proizvodnje električne i toplotne energije, što pored nižih operativnih i ukupnih troškova ima za posledicu i smanjenje emisije zagađujućih materija u atmosferu koje izazivaju efekat staklene bašte i doprinose globalnom zagrevanju planete.

Sva tri postrojenja Ogranka „Panonske TE-TO“ su konstruisana i funkcionišu kao kogenerativne termoelektrane-toplane, koje u skladu sa zahtevima EPS AD i gradskih toplana proizvode električnu i toplotnu energiju. Projektovani stepeni korisnosti postižu se uprkos starosti postrojenja. TE-TO „Novi Sad“ je samo u prva tri meseca 2019. godine, premašivši godišnji plan proizvodnje, predala 267.352 MWh električne energije u elektroenergetski sistem Republike Srbije i proizvela 267.844 MWh toplotne energije za potrebe sistema daljinskog grejanja Novog Sada.

U TE-TO „Novi Sad“ je u toku izrada tehno-ekonomske analize vezane za projekat izgradnje akumulatora toplote, koja bi mogla podići stepen korisnosti za dodatnih 3%.​


Top