Međunarodno sertifikaciono telo dalo pozitivnu ocenu

13.2.2023.

Uspešna nadzorna provera Integrisanog sistema menadžmenta u Ogranku Panonske TE-TO​


U Panonskim TE-TO je pred sam kraj 2022. godine sprovedena još jedna nadzorna provera Integrisanog sistema menadžmenta, koji je u ovom Ogranku JP EPS resertifikovan osmi put po redu u decembru 2021. godine.

Izvršena je provera svih procesa u Ogranku, na lokacijama sve tri termoelektrane-toplane, sa posebnim osvrtom na značajne aspekte, rizike, realizaciju utvrđenih ciljeva ogranka, poboljšanja performansi procesa kao i poboljšanje energetskog učinka i smanjenje sopstvene potrošnje energije. Nadzornu proveru Integrisanog sistema menadžmenta je izvršio tim proverivača međunarodnog sertifikacionog tela Bureau Veritas na čelu sa Dušanom Antonovićem, a tim su činili još i Vladimir Simić, Miroslav Gajić i Biljana Suslov.

„Integrisani sistem menadžmenta u Ogranku Panonske TE-TO je imlementiran još davne 1998. godine, tada kao Sistem kvaliteta. Od tada je stalno unapređivan i nadograđivan sa novim sistemima koje je rukovodstvo ogranka prepoznalo kao način unapređenja sveukupnog poslovanja“, kaže Dušanka Bijelić-Pejin, glavni inženjer za kvalitet i rukovodilac projekata implementacije svih sistema menadžmenta u Panonskim TE-TO. Ona ističe da najznačajnije novine u Integrisanom sistemu menadžmenta uključuju praćenje relevantnih zainteresovanih strana i razumevanje njihovih potreba i očekivanja, naglašeno liderstvo i posvećenost rukovodstva ostvarenju planiranih rezultata kao i upravljanje rizicima u poslovnim sistemu ogranka i njegovim procesima.“

Upravljanje rizikom obuhvata proces identifikovanja, procene i praćenja rizika, sprovođenje neophodnih tretmana rizika i kontrola sa ciljem minimiziranja istih kao i da se izloženost rizicima svede na prihvatljiv nivo. Najbolja praksa sugeriše da upravljanje rizicima treba da bude ugrađeno u sve procese upravljanja u organizaciji.

Rukovodstvo ogranka neprekidno i uspešno upravlja celokupnim poslovnim sistemom ogranka, iznalazeći optimalan sklad u zadovoljenju primenljivih zahteva tržišta i zahteva relevantnih zainteresovanih strana.​

Integrisani sistem menadžmenta čine: sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima SRPS ISO 14001:2015, sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima SRPS ISO 45001:2018 i sistem menadžmenta energijom u skladu sa zahtevima SRPS ISO 50001:2018.

 

Dobijanjem osmog po redu, međunarodno priznatog sertifikata za Integrisane sisteme menadžmenta, Ogranak Panonske TE-TO je dobio potvrdu efektivnosti svojih sistema menadžmenta, inkorporiranih u Integrisani sistem menadžmenta.


Врх