Uspešna resertifikacija Integrisanog sistema menadžmenta u Ogranku “Panonske TE-TO"

26.2.2018.
Ogranak “Panonske TE-TO" je krajem decembra 2017. godine, sedmi put po redu resertifikovao svoj Integrisani sistem menadžmenta

Ogranak “Panonske TE-TO" je krajem decembra 2017. godine, sedmi put po redu resertifikovao svoj Integrisani sistem menadžmenta i to: sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima SRPS ISO 14001:2015, sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima SRPS OHSAS 18001:2008 i sistem menadžmenta energijom u skladu sa zahtevima SRPS EN ISO 50001:2012.

Resertifikacionu proveru Integrisanog sistema menadžmenta je izvršio tim proverivača međunarodnog sertifikacionog tela Bureau Veritas na čelu sa Vladimirom Simićem, vodećim proverivačem za sva četiri sistema menadžmenta koji su bili predmet resertifikacione provere.

Izvršena je provera svih procesa u ogranku na svim lokacijama sa posebnim osvrtom na značajne aspekte, rizike, realizaciju utvrđenih ciljeva ogranka, poboljšanja performansi procesa kao poboljšanje energetskog učinka i smanjenje sopstvene potrošnje energije u proteklom periodu.

Prilikom provere nije utvrđena nijedna neusaglašenost u celokupnom Integrisanom sistemu menadžmenta. Tim proverivača je izneo pohvale na dostignut visok nivo implementacije i razvoja integrisanog sistema menadžmenta i njegovih procesa.

Rukovodstvo ogranka neprekidno i uspešno upravlja celokupnim poslovnim sistemom ogranka, iznalazeći optimalan sklad u zadovoljenju primenljivih zahteva tržišta i zahteva relevantnih zainteresovanih strana.

U toku 2017. godine, Ogranak “Panonske TE-TO" je izvršio izmene u Integrisanom sistemu menadžmenta kako bi on bio usklađen sa zahtevima novog izdanja standarda SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 14001 iz 2015. godine. Tranziciju Intergisanog sistema menadžmenta je ogranak sproveo u saradnji sa konsultantom TEKON Tehnokonsalting iz Beograda.

„Najznačajnije novine u Integrisanom sistemu menadžmenta, prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 14001 iz 2015. godine su intenzivnije praćenje relevantnih zainteresovanih strana i razumevanje njihovih potreba i očekivanja, naglašeno liderstvo i posvećenost rukovodstva ostvarenju planiranih rezultata kao i upravljanje rizicima u poslovnim sistemu ogranka i njegovim procesima,“ - ističe Dušanka Bijelić-Pejin, dipl.el.inž., glavni inženjer za kvalitet i rukovodilac projekata implementacije svih sistema menadžmenta u “Panonskim TE-TO".

Upravljanje rizikom predstavlja proces identifikovanja, procene i praćenja rizika, sprovođenje neophodnih tretmana rizika i kontrola sa ciljem minimiziranja istih kao i da se izloženost rizicima svede na prihvatljiv nivo. Najbolja praksa sugeriše da upravljanje rizicima treba da bude ugrađeno u sve procese upravljanja u organizaciji.

Dobijanjem sedmog po redu, međunarodno priznatog sertifikata za Integrisane sisteme menadžmenta, Ogranak “Panonske TE-TO" je dobio potvrdu efektivnosti svojih sistema menadžmenta, inkorporiranih u Integrisani sistem menadžmenta.Врх