Стандарди

​​​​​​​​​​​​​​

Огранак ТЕНТ Обреновац  је своје пословање ускладиса захтевима међународних стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и EnMS 50001.

 

Сертификат за систем менаџмента квалитетом (QMS), према захтевима стандарда ISO 9001 добијен је 2005. године, за систем менаџмента животном средином (ЕМS) према захтевима стандарда ISO 14001 добијен је 2008. године, за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (OHSAS) према захтевима стандарда OHSAS 18001 добијен је 2010. године и за систем менаџмента енергијом (EnMS) према захтевима стандарда ISO 50001, 2018. године.

Сва четири система менаџмента су интегрисана у интегрисани систем менаџмента - ИМС.

 

Успостављањем ових међународних стандарда учињен је значајан напредак у уређењу целокупног пословања огранка ТЕНТ, очувању животне средине и смањењу негативног утицаја на животну средину, смањењу ризика и очувању здравља и повећању безбедности на раду запосленихпобољшавању енергетске ефикасности и поштовању свих релевантних законских захтева.

 

У складу са усвојеном Политиком интегрисаног система менаџмента и захтевима релевантних стандарда, огранак ТЕНТ настоји да успостављене системе менаџмента стално унапређује и придружи се кругу светски признатих произвођача електричне енергије.​


Сертификат за ISO 9001​

Сертификат за ISO 14001

Сертификат за OHSAS 18001

Сертификат за ISO 50001​
Top